Tăng ngăn hâi: 5/12/2019

VOV4.Sêdang - A pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, kong pơlê Lâm Đồng, ‘’Tơdroăng ki trâm mâ nho\ng o pơla khu pêi chiâk deăng dêi 3 to tơnêi têa Việt Nam, Lếo, Kul hnối pêi tơdrêng hneăng po kơchơ tê tơmeăm krúa hiăng po tung mâu hâi hiăng luâ. Tơdroăng kố xua Khu xiâm ngăn ‘na Kuăn pơlê pêi chiâk deăng [ă Vi [an hnê ngăn kong pơlê Lâm Đồng hiăng tơru\m tơku\m po, cho vâ thăm mơdêk tơru\m cheăng nho\ng o [ă tơru\m tâi tâng tung hên kơvâ cheăng pơla 3 to kong têa tung pêi chiâk pêi deăng [ă tê dêi kế tơmeăm.

 

 

Ki vâ tối tơdroăng trâm mâ khu kuăn pơlê pêi chiâk 3 tơnêi têa Việt Nam, Lếo, Kul rôh má môi cho rôh po kơchơ tơbleăng tê tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng krúa dêi 3 tơnêi têa. Hneăng po kơchơ ai tâi tâng 255 tơmeăm tơbleăng, tung mê ai 25 tơmeăm tơbleăng dêi mâu khu mơdró lo ing 2 tơnêi têa Lếo [ă Kul, ki u ối cho tơmeăm pê lo ing chiâk deăng, tơmeăm ki xiâm pêi lo mơjiâng pro dêi 42 khu mơdró tung tơnêi têa.

Xông tơpui a hneăng hôp, pôa Đinh Khắc Đính, Kăn pho\ xiâm dêi Khu xiâm ngăn Kuăn pơlê pêi chiâk deăng Việt Nam tối, pơtối tơru\m môi tuăn, tơru\m tâi tâng mâu tơdroăng cheăng dêi mâu rơxông Kăn xiâm pơkuâ pái tơnêi têa, tơru\m cheăng pơla kuăn pơlê 3 tơnêi têa hiăng ai mâu tơdroăng tơpui tơno pơla mâu kăn rêm pâ; đi đo lăm pôu, trâm tơpui tơno, tơpui ‘na tơdroăng nếo ai tung pêi chiâk deăng, kuăn pơlê pêi chiâk, thôn pơlê dêi rêm to kong têa.

 

 

Leh pơxiâm po ‘’Tơdroăng trâm mâ tơru\m cheăng pơla kuăn pơlê pêi chiâk deăng 3 tơnêi têa Việt Nam, Lếo, Kul rơtế [ă khu po kơchơ tê tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng krúa’’

 

Tung hơnăm hdrối mê hía nah, Tíu xiâm Khu ngăn kuăn pơlê pêi chiâk deăng Việt Nam đi đo tơmâng hnê mơhno ăm Khu ngăn kuăn pơlê pêi chiâk deăng kơhnâ hnê kih thuât pêt loăng plâi, păn mơnăn, kum ăm hdrê vâ mơhno [ă hnê kih thuât pêt loăng plâi, păn mơnăn ăm kuăn pơlê dêi mâu kong pơlê ki achê tíu tơkăng kong [ă kong têa Kul prếi Lếo.

‘’Khu po kơchơ tơbleăng tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng krúa pái tơnêi têa Kul, Lếo, Việt Nam cho tơdroăng cheăng pêi ai pơxúa khât, vâ ô eăng hnoăng cheăng dêi kuăn pơlê pái tơnêi têa. Po kơchơ cho rôh vâ mâu kuăn pơlê pái tơnêi têa tơbleăng dêi tơmeăm ăm mâu khu, mâu ngế ki rôe xúa ki rơkê [ă mâu khu tơru\m vâ tơru\m tơbleăng dêi mâu tơmeăm, tơdjêp [ă dêi rơpó, tê tơmeăm pê lo ing chiâk deăng tung mâu hơnăm la ngiâ’’.

 

 

Khu kăn mâu kong têa lăm ngăn mâu tơmeăm tơbleăng tê a rôh po kơchơ

 

Tơdrêng [ă po kơchơ tơbleăng tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng, tơdroăng kố ối ai pêi pro mê cho: Hôp tơpui tơno hnê tối ăm dêi rơpó túa pêi cheăng mơnhông  ‘na chiâk deăng, kuăn pơlê pêi chiâk deăng, mơjiâng thôn pơlê 3 tơnêi têa; lăm ngăn mâu túa pêi pro tơmeăm, mâu hngêi kơmăi pêi cheăng kâ, ‘na mơhno ki le\m tro [ă tí tăng ngăn nhên a pơlê kong kơdrâm Đà Lạt vâ tí tăng ‘nâi ple\ng ‘na tơnêi a pơlê kong kơdrâm Đà Lạt vâ tí tăng ‘nâi ple\ng ‘na tơdroăng cheăng dêi kuăn pơlê a kong pơlê kố [ă hía hé.a

Pôa Meas Pyseth, kăn xiâm pho\ cheăng tung tíu xiâm tơnêi têa, Kăn xiâm ngăn ‘na chiâk deăng, loăng kong, păn ká xi xo\ng dêi kong têa Kul tối: Kong têa Kul đi đo mơhnhôk mâu khu mơdró lăm hriâm a mâu kong têa ê tung kơpong mê thế lăm hriâm a kong têa Lếo, Việt Nam, Siam xua kố cho mâu kong têa ki ai tơnêi kong kế hyôh kong prâi môi tiah tơnêi têa ngin:

‘’Rôh kố, ngin púi vâ khu kăn kong têa Kul ngin kô tơru\m krá khât, tơpui tơno hriâm [ối mâu tơdroăng ki hlê ple\ng dêi kong têa pú, hriâm tơdroăng cheăng ing  63 to kong pơlê, pơlê kong kân a Việt Nam [ă mâu khu dêi Kong têa Lếo vâ tơmâng xo hriâm túa cheăng pêi klêi mê ah vâ hnê ăm dêi kuăn pơlê tung lâp tơnêi têa Kul’’.

 

 

Tung hâi po kơchơ, mê rôh po kơchơ kố tơ’mot hên tơmối ki lăm ôm hyôu [ă kuăn pơlê

 

Kơ’nâi pơxiâm po ‘’Tơdroăng trâm mâ tơru\m cheăng pơla kuăn pơlê 3 tơnêi têa Việt Nam, Lếo, Kul rơtế [ă po Kơchơ tơbleăng tê tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng krúa’’, Khu kăn dêi 3 tơnêi têa lăm hyô ngăn mâu túa pêi cheăng xúa kơmăi kơmok ki dâi le\m a kơdrum deăng Đà Lạt Hasfarm, Ko\ng ti pêi cheăng tiô rơnó Đà Lạt GAP [ă pơlê reăng Vạn Thành Đà Lạt; Hôp tơpui tơno pơla khu kăn dêi Lếo, Kul [ă mâu kăn xiâm Đảng, Tơnêi têa Việt Nam [ă mâu kăn kong pơlê Lâm Đồng; k^ tơhrâ tơru\m cheăng kum hnê xúa kơmăi tung pêi cheăng a tơdroăng pro rak krúa kế kâ [ă hlối rôe tơmeăm ki kuăn pơlê pêi lo ing chiâk deăng [ă hên ki ê.

Tơdroăng trâm mâ khu tơru\m pêi chiâk deăng pái tơnêi têa, Việt Nam, Lếo, Kul cho rôh ki kal ai pơxúa vâ mơdêk thăm tơru\m cheăng krá tâ nếo tung tâi tâng mâu tơdroăng cheăng pơla pái tơnêi têa Việt Nam, Lếo, Kul tung pêi chiâk deăng [ă tê tơmeăm pê lo ing chiâk deăng; rêm pâ thế ‘nâi pleăng tơdroăng púi vâ ‘na po rơdâ tơmeăm pêi lo [ă tăng tíu tê, mơdêk mâu rôh tơru\m cheăng, tơru\m pêi pro po rơdâ [ă tê tơmeăm pêi lo, tăng rôh tơ’lêi hlâu vâ tơru\m pêi chiâk deăng, pro tơmeăm, tê kế tơmeăm pê lo ing chiâk deăng ăm dêi rơpó pơla pái to kong têa.

Quang Sáng chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng