Tăng ngăn hâi: 21/1/2020

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 20/1, pôa Vadym Prystaiko, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Ukraina tối ăm ‘nâi, kô hna thế [a\ kho\m mơ-eăm pơkâ Chin phuh Iran pơcháu kơhôp prăng tơ-[ai kong têa kố hiăng tro khu lêng Iran pe\ng klêh a hâi lơ 8/1 kố nah.

Tơno [a\ khu chêh hlá tơbeăng, pôa Vadym Prystaiko mơnhên tối kong têa kố kô ôh tá lôi pơkâ khu râ kăn pơkuâ kong têa Iran nâp kơhôp prăng tơ-[ai, tơdrêng amê tối nhên tơdroăng Iran môi tuăn mơdrếo kơhôp prăng kô mơnhên Iran vâ môi roh séa ngăn tơdâng tơ’mô ‘na roh trâm xía vâ.

Hdrối mê, khu râ kăn Iran hiăng tơbleăng kong têa kố mơ-eăm ti tăng xiâm kối ing kơhôp prăng dêi tơ-[ai Ukraina ki khu lêng kong têa kố hiăng pe\ng klêh, mê kô vêh pơcháu kơhôp prăng ăm peăng Ukraina vâ séa ngăn xiâm kối roh trâm xía vâ.

Gương tơplôun [ă tơbleăng

           

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng