Tăng ngăn hâi: 2/12/2020


VOV4.Sêdang - Hâi lơ 1/12, Vi [an châu Âu ăm ‘nâi vâi hiăng k^ pơkâ to\ng kum dêi Bulgaria, kơnâ dâng 15 rơtuh 200 rơpâu ơrô ‘măn ăm mâu khu mơdró chơ tơmeăm ki ku\n [ă nếo tro tơdjâk xua pơreăng Covid-19. Tơdroăng kố châ k^ tiô pơkâ dêi tơnêi têa to\ng kum ki pơtân dêi EU, ki khu kố tơbleăng vâ kum mâu kong têa tung khu tơ’lêi tung tơdroăng ví xahpá ‘na cheăng kâ xua Covid-19.

Tơdroăng to\ng kum mê cho to\ng kum tơdrêng kô kum iâ kơxo# liăn chơ tơmối [ă rơxế kân lơ rơxế bus pơxiâm ing hâi lơ 1/12/2020. Môi tung mâu tơdroăng dêi Vi [an vâ k^ tơdroăng mê cho xiâm châ ăm hdrối hâi lơ 30/6/2021.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định