Tăng ngăn hâi: 13/12/2019

 

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Vi [an hdroâng kuăn ngo nếo tơku\m po Hneăng hôp mơnhên tơdroăng pêi pro châ tơ-[rê tơdroăng 135 hneăng hơnăm 2016 – 2020. Sap hơnăm 2016 troh nôkố, Chin phuh Ireland hiăng to\ng kum ôh tá tơvêh 12 rơtuh Euro (tơdâng 318 rơtal dollars). Mâu kơxo# liăn kố hiăng veăng kum hên vâi krâ hdroâng kuăn ngo mơjiâng hngêi trăng, troăng klông, tăng cheăng pêi ing mê hluăn ing kơtiê.

{a\ tơdroăng mơ-eăm pêi pro, troh nôkố ai 125 cheăm dêi 29 kong pơlê [a\ 1.298 thôn dêi 39 kong pơlê hiăng kêi đeăng tơdroăng pơkâ Tơdroăng 135.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng