Tăng ngăn hâi: 11/1/2020

VOV4.Sêdang - Khu xiâm pơkuâ ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât mơnhên tối: a Việt Nam, nôkố tá hâi châ hlo ngế ki nhôm tro tâ pơrea\ng êi xôu ki râ tá hâi ‘nâi xiâm kối a kong têa Sinuâ. Roh Têt, trâm mâ prôk vêh pơla mâu kong têa thăm tâk, pơrea\ng tơ’lêi tâ tú a Việt Nam.

Việt Nam kô tơru\m krá tơniăn [a\ khu tơru\m cheăng khăm pơlât lâp plâi tơnêi, mâu khu tơru\m cheăng lâp plâi tơnêi séa ngăn [a\ tơbleăng tối đi đo ‘na pơrea\ng. Pơtâng troh pơlê pơla [a\ mâu ngế tơ’lêi tro tâ pơrea\ng ing kơpong pơrea\ng, pơchân tối kuăn pơlê pôi tá xâo, tô tuăn. Thăm séa ngăn pơrea\ng tâ tú a mâu tíu tê mơdró [a\ kong têa ê, séa ngăn êi xôi ki râ tá hâi ‘nâi xiâm kối a mâu tíu khăm pơlât [a\ séa ngăn kơnôm ing pơlê pơla, ki rơhêng vâ tối tơtro\ng mâu ngế ki lo ing kơpong ai pơrea\ng, teăm tơdrêng châ hlo [a\ mơdât ôh tá ăm pơrea\ng xông tâ tú a pơlê pơla.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định