Tăng ngăn hâi: 10/11/2020


 

Kong pơlê Kon Tum

 

Xok tơku\m hên, hên tíu ai mêi, ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng, ai drêng ‘nâ khía pêi têi

Hyôh tô:  Sap ing 25 - 27 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 18 – 20 đo# C

 

Kong pơlê Gia Lai

 

Xok tơku\m hên, hên tíu ai mêi, ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng, ai drêng ‘nâ khía pêi têi

Hyôh tô:  Sap ing 24 – 26 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 17 – 19 đo# C

Krê mâu tơring ối pa mâ hâi lo:

Hyôh tô: Sap 27 - 29 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 21 – 23 đo# C

 

Kong pơlê Dak Lak:

 

Xok tơku\m hên, hên tíu ai mêi, ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng, ai drêng ‘nâ khía pêi têi

Hyôh tô:  Sap ing 25 – 27 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 18 – 20 đo# C

 

Kong pơlê Dak Nông:

 

Xok tơku\m hên, hên tíu ai mêi, ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng, ai drêng ‘nâ khía pêi têi

Hyôh tô:  Sap ing 24 – 26 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 17 – 19 đo# C

 

Kong pơlê Lâm Đồng:

 

Xok tơku\m hên, hên tíu ai mêi, ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, pêi ing peăng mâ hâi lo ai drêng ‘nâ pêi ing peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng, ai drêng ‘nâ khía pêi têi

Hyôh tô:  Sap ing 24 – 26 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 16 – 18 đo# C

A pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

Hyôh tô: Sap ing 20 – 22 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 13 – 15 đo# C

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định