Tăng ngăn hâi: 25/12/2019

 

Pêi pro tiô Túa pơkâ rak ngăn Tơnêi têa ‘na tơniăn krúa le\m kế kâ hơnăm 2019, Vi [an hnê ngăn pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột hiăng rah xo bêng Thắng Lợi vâ mơjiâng túa pơkâ tíu rak ngăn tơnêi têa ‘na tơniăn krúa le\m kế kâ, pro tíu vâ po rơdâ túa pơkâ troh a tâi tâng 21/21 to cheăm, bêng, pơlê kong kơdrâm tung mâu khế hơnăm ki pơtối.

Ki xiâm dêi túa pơkâ cho kum ăm Vi [an hnê ngăn râ cheăm, bêng pêi tu\m, rak tơniăn mâu tơdroăng krúa le\m kế kâ tung pơlê kong kơdrâm, mơdêk ki rơkê ple\ng, pôu râng dêi hnoăng cheăng, pêi pro kơtăng mâu pơkâ ‘na tơniăn krúa le\m kế kâ dêi mâu tíu ki mơjiâng pro tê mơdró tíu ôu, kâ tung kong pơlê, hbrâ ví mâu tơdroăng ki tro pôu ‘mêi kế kâ [ă mâu pơreăng ki tâ tú ing kế kâ.

Pêi pro túa pơkâ dêi Tơnêi têa ‘na rak tơniăn krúa le\m kế kâ, Vi [an hnê ngăn bêng Thắng Lợi hiăng mơhnhôk tơdroăng ki veăng dêi tâi tâng mâu kơvâ cheăng, khu râ, tôh kơpho#, tôh liên gia, tơdrêng amê hnối tơku\m po hneăng hôp tối tơbleăng túa pơkâ, hnê hriâm, hbrâ rơnáu mâu túa ki rơkê ple\ng tung túa pơkâ dêi luât ‘na rak tơniăn krúa kế kâ ăm mâu ngế ki kố. Ki hên mâu ngế ki pơkuâ mâu khu râ, kơvâ cheăng, rêm râ, kăn tôh kơpho#, kăn liên gia pơrá hlo nhên ki kal dêi tơdroăng cheăng [ă tơdroăng ki kơhnâ pêi pro.

Pôa Nguyễn Hoàng Anh, Kăn tôh liên gia 10, tôh kơpho# 6, bêng Thắng Lợi ăm ‘nâi:

‘’Hneăng hôp kố cho ai pơxúa khât, ôh ti xê krê [ă tơná á mê [ă tá pơlê pơla. Á hlo tơdroăng ki hâk vâ dêi Đảng [ă Tơnêi têa pin cho pơtroh tâi tâng rêm ngế kuăn pơlê, nôkố, pin pêi choâ ‘lâng, rế hía rế hơ’leh, môi tiah môi kơto têa rơmâ tơdjâk vâ rêm ngế ‘nâi, ai tuăn tơmiât rơkê ‘na tơdroăng ki hbrâ mơdât pơreăng [ă tơniăn krúa le\m kế kâ, tơkéa vâ tối cho hbrâ mơdât mâu pơreăng tamo sap ing mâu kế kâ’’.

Vâ tơdroăng tơdjâk mê ăm túa pơkâ tíu rak ngăn Tơnêi têa ‘na tơniăn krúa le\m kế kâ, Vi [an hnê ngăn bêng Thắng Lợi hiăng mơdêk tối tơbleăng tung um tơvi ‘na ki pơkâ dêi túa kố troh rêm ngế kuăn pơlê tung bêng môi tiah tối tơbleăng ing loa rơ’jiu dêi bêng; tối tơbleăng ukố umê troh rem tôh liên gia, tôh kơpho#, pơtroh, xing xoăng hlá mơ-éa a mâu tíu tê mơdró ôu kâ [ă hên ki ê.

Bêng Thắng Lợi nôkố ai 212 tíu mơdró ôu, kâ [ă kế kâ a troăng kơpho#. Tung 60 tíu mê xua Vi [an hnê ngăn pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột rak ngăn, 152 tíu ki u ối cho tê mơdró kế kâ a troăng kơpho#, hơpiâp kâ tơdjuôm pá kơdâm 50 hnoăng kâ/1 xôh tê tơmeăm ôu kâ ôh tá ai hlá mơ-éa chêh inâi tê mơdró xua Vi [an hnê ngăn bêng rak ngăn. Pêi pro túa pơkâ tâi tâng tíu ki tê mơdró kố hiăng châ veăng tung hnê hriâm, hbrâ rơnáu túa ki rơkê ple\ng ‘na tơniăn krúa le\m kế kâ, mâu pơkâ dêi luât ‘na tơniăn krúa le\m kế kâ.

Pak^ng mê, mâu tíu ki tê mơdró kế kâ a troăng kơpho# ối châ bruô ăm tơmeăm rak vế krúa le\m kế kâ drêng pế pơchên kế kâ môi tiah, muâk, chế ki vâ truâ, kế ki vâ truâ ko\ng, kế ki vâ kluôp ngiâ. La [ă tơdroăng ki tối tơbleăng, hnê hriâm séa ngăn xuân châ mơdêk, vâ hnê tối tung tơdroăng ki pêi pro kơtăng mâu túa pơkâ dêi luât ‘na rak tơniăn krúa le\m kế kâ dêi mâu tíu tê mơdró, ôu kâ.

Tung pơla tối tơbleăng túa pơkâ, tâi tâng tíu ki po ôu kâ châ séa ngăn. Tung mê, ai 78,9% tíu châ séa ngăn, péa hdroh. Kơnôm tiah mê, ki hên mâu ngế ki pơkuâ tíu tê mơdró kế kâ hiăng mơdêk ki rơkê ple\ng ‘na hnoăng cheăng dêi tơná [ă pêi pro tro 10 tơdroăng pơkâ ki xiâm pế pơchên kế kâ tơniăn.

Nâ Nguyễn Thị Thủy Tiên, ngế ki pơkuâ tíu tê ki tơxông a troăng Lý Thường Kiệt, bêng Thắng Lợi ăm ‘nâi:

‘’Hơnăm ki lâi bêng xuân tơku\m po mâu lâm hnê ‘na rak tơniăn krúa le\m kế kâ, ai rôh mê hnê hriâm a Khu ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât Dak Lak [ă mau nâ o a kố bô bố xuân tơmâng hriâm. Rôh ki po achê má môi á hriâm a Vi [an hnê ngăn bêng Thắng Lợi ‘na tơniăn krúa le\m kế kâ môi tiah xiâm kối kế kâ, mâu túa pơkâ tung pế pơchên, túa ki ‘măn rak, khăm ngăn ivá ăm mau ngế ki cheăng. Hdrối nah, hên tơdroăng á ôh tá ‘nâi, lăm hriâm mê á ‘nâi 7 túa pơkâ tung pế pơchên kế kâ, tung pơla ‘măn chôu tung kơtuh hngiú. Hdrối nah á hmôu pơ pế tiô túa ki hmâ tê ôh tá tiô pơkâ, mê nôkó á hiăng ‘nâi’’.

Tối ‘na mâu tơdroăng ki pêi pro klêi tung tối tơbleăng, pôa Nguyễn Ngọc Định, kăn pho\ hnê ngăn Vi [an bêng Thắng Lợi ăm ‘nâi:

‘’Ngin hiăng pêi pro 3 tơdroăng pơkâ xiâm tung túa pơkâ. Má môi,  tâi tâng kăn [o# rak ngăn xuân môi tiah mâu rơpo\ng ki mơdró châ hriâm, mơdêk ki hlê ple\ng ‘na rak tơniăn krúa le\m kế kâ. Má péa, ai 95% mâu rơpo\ng pêi pro tro tơdroăng kố. Peăng bêng, hiăng tơku\m po tối tơbleăng ‘na 10 tơdroăng ki kal tung kế kâ a troăng kơpho# vâ mâu rơpo\ng ‘nâi nhên, tơru\m [ă Tíu xiâm ngăn pơkeăng pơlê kong kơdrâm séa ngăn 2 xôh, troh nôkố hiăng séa ngăn vâ tâi tâng mâu rơpo\ng ki mơdró tung túa pơkâ ai 95% xo. Klêi kơ’nâi séa ngăn mê mâu rơpo\ng hiăng rế hía rế hơ’lêh túa pêi. La ngiâ ah, Vi [an hnê ngăn bêng pơtối tối tơbleăng vâ rế hía rế hlê ple\ng tung kuăn pơlê, mơdêk tơdroăng ki hbrâ kơchăng dêi mâu rơpo\ng tung pế pơchên kế kâ a troăng kơpho#’’.

Laga, pak^ng mâu tíu tê mơdró rak vế pêi pro tro luât ‘na pro tơniăn krúa kế kâ xuân ối ai mâu tíu tê mơdró hâi tơtroh vâ pêi khât tơdroăng kố. Klêi séa ngăn ăm hlo, tơdroăng séa ngăn hôm pêi pro tro pơkâ ‘na luât pro rak kúa kế kâ dêi Vi [an pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột [ă bêng Thắng Lợi ăm hlo 16/60 tíu séa ngăn pro xôi luât [ă pơxâu phâk liăn, châ lối 26%; 16/120 tíu séa ngăn ôh tá pro tơniăn ăm mâu pơkâ ‘na pro rak krúa kế kâ, ai 13,3%.

Mâu tơdroăng xôi mê ki hên cho kế kâ ôh tá vâ klâp xi, tíu tê mơdró kế kâ achê thông têa hbrông xú u\m, ôh tá krúa le\m [ă hên ki ê.

Xuân tiô pôa Nguyễn Ngọc Định, kăn pho\ hnê ngăn Vi [an bêng Thắng Lợi, mâu tíu tê mơdró kế kâ ki bêng râk ngăn ki hên cho mơdró kế kâ drô troăng kơpho#, hên tíu tê a kơmăng. Xua tơdroăng tê mơdró ga iâ, utâi utá, tíu tê rêm hâi, tê đi đo gá hmâ hơ’leh ôh tá xê môi tíu, tơdroăng rak ngăn séa ngăn trâm hên xahpá.

‘Na pơkâ po rơdâ túa pêi cheăng tung pơlê kong kơdrâm tung la ngiâ, jâ Hồ Thị Tươi, Kăn pho\ ngăn pơkeăng pơlât pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột ăm ‘nâi:

‘’{ă túa pêi pro mê tung pơla tơbleăng pêi ga ton hâi khế kal thế ai veăng pêi dêi pơkê kong kờdrâm, xua mê tung hơnăm la ngiâ vâ pêi tro tơdroăng rak ngăn Tơnêi têa ‘na pro rak krúa kế kâ [ă veăng kum tro ăm mâu cheăm, bêng, mê [ơrô ngăn pơkeăng pơlât hiăng tí tăng ‘nâi ple\ng mâu tơdroăng ăm Vi [an pơlê kong kơdrâm kô ôh tá pêi tâi tâng mâu túa pêi cheăng, mê bú tơku\m pêi a mâu tơdroăng hnê mơhno séa ngăn, vâ châ ‘nâi mâu ngế ki pro xôi, klêi mê pơxâu phâk tro tiô luât’’.

Kơ’nâi 5 khế tơbleăng mơnúa pêi pro tiô tơdroăng rak ngăn Tơnêi têa ‘na pro rak krúa kế kâ a bêng Thắng Lợi, kơnôm hnê pêi pro kơtăng tung hơdroăng hnê mơhno dêi mâu kăn rêm râ, tơdroăng tơru\m krá khât dêi mâu khu râ, kơvâ cheăng, khu grup [ă veăng ai mâu ngế rơkê ‘na pơkeăng, mâu tơdroăng cheăng pêi tung tơdroănng pơkâ hiăng châ pêi tu\m tâi tâng, mâu tơdroăng pơkâ hiăng pê tâi. Malối, túa pêi pro mê ai hên ngế  kuăn pơlê vâ môi tuăn [ă rak vế pêi pro tro khât dêi mâu tíu pêi cheăng tê mơdró kế kâ.

Mâu tơdroăng ki pro xôi [ă pro hâi teăm tu\m tung rak tơniăn krúa kế kâ chôa klâng ‘mâi rơnêu. Kố cho ki ăm ‘nâi vâ túa pêi cheăng mê pơtối châ po rơdâ troh mâu cheăm, bêng tung pơlê kong kơdrâm tung mâu khế hơnăm pơtối, veăng pro xiâm ki hmâ pêi pro kế kâ krúa, tơniăn dêi mâu ngế, khu tơru\m tê mơdró kế kâ, rak vế ivá mâu ngế ki rôe kâ, pro xiâm vâ mơdêk tơ-[rê pê cheăng, mơnhông cheăng kâ-rêh ối dêi kong pơlê.

Thu Huế - Quang Nhật chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định