Tăng ngăn hâi: 14/8/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Israel nếo mơjiâng túa ki mơnhên ngăn pơreăng Covid-19 ki nếo, tơdroăng ki séa mơnhên ngăn pơreăng mê kô re\ng má môi tá hâi teăm châ 1 yâi. Tíu xiâm ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât Sheba a Tel Aviv, kong têa Israel tối ăm ‘nâi, tung pơla mơnúa ngăn mơheăm dêi kuăn mơngế, kô ai môi toăng kơmăi ki rơkê ple\ng kô re\ng châ ‘nâi, châ hlo virus SARS CoV-2 tung châ mơngế troh a 95%.

Ngế ki tamo kô châ păm têa po pơkeăng, klêi mê kơbui ‘măn a klo\ng tơx^n. Mâu [ok thái pơkeăng kô séa ngăn [ă kơmăi ki séa trâ bâ eăng, klêi mê, kơmăi vi t^nh ah ki mơnhên tối ngế ki mê tâ pơreăng Covid-19 lơ ôh. Dế nôkố, Tíu xiâm ngăn ‘na pơkeăng [ă khăm pơlât Sheba dế tơru\m cheăng [ă khu ki mơjiâng kơmăi kơmok vâ mơ’no tê tung mâu kơchơ.

Nga tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng