Tăng ngăn hâi: 29/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơ’nâi 250 hâi, riân troh kơxo lơ 28/9, lâp plâi tơnêi hiăng luâ 1 rơtuh  ngế hlâ xua tâ pơreăng Covid-19, tung mê châu Mih cho kơpong ki tro hên má môi. Inâi 5 to kong têa môi má môi ki tâ pơreăng Covid-19 tiô riân mê cho: Mih, Ấn Độ, Brazil, Rusi [ă Colombia. Tíu tâ tú hên má môi tung lâp plâi tơnêi, Mih ai tơ’nôm 31 rơpâu 888 ngế tâ tú tung pơla 24 chôu hdrối vâ ai kơxo# mơngế tâ pơreăng Covid-19 a kong têa kố tâk lối 7 rơtuh 300 rơpâu ngế.

Pơreăng kố dế tâ tú ó má môi a châu Mih Latinh. Hên mâu kăn xiâm pơkuâ kơpong châu Mih Latinh dế mơ-eăm tăng troăng vâ pêi pro ăm kơdroh pơreăng tâ tú hlối pro pá ‘na cheăng kâ. Tíu tâ tú hên má môi a châu Á, Ấn Độ ối má 2 tung lâp plâi tơnêi ‘na kơxo# mơngế tâ tú la riân kơxo# mơngế tâ tiô rêm hâi rế hên má môi tung lâp plâi tơnêi, xua kong têa kố ai hên kuăn mơngế, tơmeăm khoăng pơkeăng pơlât oh tá ai hên.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định