VOV4.Sêdang - Hâi lơ 13/8, Sinuâ mơhno tối pói tơngah Mih kô pơtê tơdroăng ki pro tơklâ ‘na tơdroăng tơpui kâ [ă kơdroh mâu tơdroăng tơru\m cheăng kâ [ă Ko\ng ti dêi kong têa Sinuâ [ă to\ng kum vâ tơ’lêi pêi pro hnoăng cheăng hneăng má 1 k^ tơru\m cheăng pơla Mih [ă Sinuâ.

Pôa Hồng Tân, Kăn veăng cheăng Khu xiâm ngăn ‘na mơdró kâ kong têa Sinuâ xông tơpui tung hneăng hôp tối tơbleăng a Bắc Kinh tiah kố, pơreăng Covid-19 [ă mâu troăng hơlâ ki mơ’no tê kế tơmeăm dêi Mih ai tơdjâk hên troh tơdroăng ki Sinuâ ai rôe kế tơmeăm mơdró dêi Mih. Tiô Ngế xiâm ngăn ‘na mơdró kâ kong têa Sinuâ, tung khế 7, mơ’no liăn to\ng kum tơdrêng dêi kong têa ê châ 63 rơtal 470 rơtuh Nhân dân tệ, tâk vâ chê 16%.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng