Tăng ngăn hâi: 23/12/2019

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 22/12, khu ngăn ‘na Văn hok nge# thuât kong pơlê Lâm Đồng tơru\m [ă Vi [an pơlê kong kơdrâm Đà Lạt tơku\m po leh tơbleăng  um nge# thuât ‘’Đà Lạt: hơ’leh nếo [ă mơnhông mơdêk’’ koh hâk Festival Reăng Đà Lạt rôh má 8, hơnăm 2019.

Mâu kăn tí tăng ‘nâi ple\ng mơđah tơbleăng um Đà Lạt hơ’leh nếo [ă mơnhông mơdêk

 

{ă 126 kơtâ um dêi 40 ngế ki xup châ mơđah tơbleăng hiăng pơtroh ăm tơmối ki ngăn hlo phá le\m ‘na 126 hơnăm mơjiâng [ă mơnhông mơdêk pơlê kong kơdrâm rơpâu reăng. Ing um xup ki le\m tơviah dêi mâu nge# sih ki xup um xup mâu reăng, tíu ki le\m dêi kong kế Đà Lạt ‘na mơhno ki le\m tro, kal kí, cheăng kâ pơlê pơla châ mâu ngế ki rơkê xup chêh kơchuâ tơbleăng ăm mơngế ngăn. Mơđah tơbleăng sap ing hâi lơ 22/12/2019 troh lơ 2/2/2020.

Klêi mơđah tơbleăng a tâi tâng 126 kơtâ um châ Khu Văn hok nge# thuât kong pơlê Lâm Đồng ăm nếo Khu kăn Đảng kong pơlê, Vi [an pơlê kong kơdrâm Đà Lạt.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định