Tăng ngăn hâi: 15/11/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - A ‘’Măng t^ng Tơru\m hdroâng kuăn ngo – Tơmeăm khoăng mơhno túa le\m tro Việt Nam’’ kô po sap ing hâi lơ 16 troh tâi hâi lơ 23/11/2020 a Pơlê Mơhno túa le\m tro - Ôm hyôh mâu hdroâng kuăn ngo Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Akố, hên túa ki mơhno túa le\m tro pơlê pơla, tơdroăng rơngêi ting ting, pế pơchên hmê kơchâi kâ, te\n kơpe\n, ếo, pơtâk, khôi túa, vêa vong dêi pơlê pơla mâu hdroâng kuăn ngo Tây Bắc, Đông Bắc, kơnho\ng peăng Tơdế [ă Tây Nguyên kô châ vêh mơđah mơhno tơdroăng ki môi tiah a pơlê cheăm dêi hdroâng kuăn ngo.

 

Teăng mâ Khu hnê mơhno tối ăm ’nâi, kơnôm ing mâu tơdroăng cheăng dêi Măng t^ng ‘’Khu tơru\m hdroâng kuăn ngo - Tơmeăm khoăng mơhno túa le\m tro Việt Nam’’ vâ veăng tơku\m, tơru\m tơrôa rêm hdroâng kuăn pơkê, pơtôu ăm tuăn hiâm mơjo pâ tơnêi têa, tơdroăng ki hâk tơngăm, hâk krip dêi hdroâng mơngế tơná pêi pro mâu hnoăng cheăng koh tơbâ 90 hơnăm Hâi mơjiâng Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam; Koh tơbâ [lêi trâng Hneăng hôp kân Đảng rêm râ hdrối vâ chê troh Hneăng hôp kân Đảng roh má 13; koh tơbâ 75 hơnăm hâi Tơmeăm khoăng mơhno túa le\m tro Việt Nam.

 

 

Kơpong hngêi trăng, plông tíu Tây Nguyên a pơlê Mơhno túa le\m tro

 

Tiah mê, tung măng t^ng Tơru\m mâu hdroâng kuăn ngo – Tơmeăm khoăng mơhno túa le\m tro Việt Nam kô po hên mâu tơdroăng mơhno túa le\m tro, nge# thuât ki hơniâp ro má môi, moi tiah Mơđah tơbleăng um ‘na mâu tơdroăng ‘’90 hơnăm pêi pro tro hnoăng cheăng dêi Măt tra#n tơnêi têa VIệt Nam’’, [ă ‘’Mơngiơk tơmeăm khoăng mơhno túa le\m tro Hngêi trăng tơdjoâm’’ ai hên um méa vâ mơhno tối tơdroăng ki hơniâp ro, tơdrăng tung mơjiâng, mơnhông dêi Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam; mâu tơdroăng ki veăng kum dêi Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam tung kring vế, mơjiâng, mơnhông tơnêi têa; koh pơ-eăng ivá ki tơru\m cheăng pơla mâu hdroâng kuăn ngo, tơdroăng pêi pro tung mơhno túa le\m tro, tối tơbleăng, to\ng kum dêi pó tung pơlê pơla; tối tơbleăng mâu tơdroăng ki mơhno túa le\m tro dêi 54 hdroâng kuăn ngo; kring vế, rak ngăn, pơtối mơdêk mâu tơdroăng ki kơnía git mơhno túa le\m tro tung roh tơru\m [ă mâu kong têa ê tung lâp plâi tơnêi.

 

 

Tâ tá tơdroăng Leh mơd^ng

 

 

Tung măng t^ng Tơru\m pơla mâu hdroâng kuăn ngo – Tơmeăm khoăng mơhno túa le\m tro Việt Nam hơnăm 2020, roh apoăng, Khu tơku\m po hiăng rak vế, pêi pro vâ pêt mơjiâng 90 xiâm loăng plâi kâ a Pơlê Mơhno túa le\m tro - Ôm hyô mâu hdroâng mơngế Việt Nam, mơjiâng Kơdrum loăng Tơru\m pơla mâu hdroâng kuăn ngo. Tiô tơdroăng ăm ‘nâi, tơdroăng cheăng kố kô pơtối pêi pro đi đo tung mâu hơnăm pơtối.

Tơdroăng cheăng ki mơđah Đờn ca tà tử - Tơmeăm khoăng mơhno túa le\m tro ‘na kế tơmeăm dêi Việt Nam [ă tối tơbleăng ‘na kế tơmeăm kâ dêi nho\ng o Peăng Hdroh vâ mơhno túa le\m tro, mâu túa kơ-[ăn dêi peăng mâ hâi lu Pá Hdroh; mơđah mâu túa nge# thuât ki le\m tro dêi peăng mâ hâi lu, pá Hdroh, ki rơhêng vâ tối, Đờn ca tải tử - Tơmeăm khoăng mơhno túa le\m tro ‘na tơmeăm khoăng dêi Việt Nam; mơhno tơbleăng tơmeăm khoăng ôm hyô dêi mâu kong pơlê Cần Thơ, Long An, Bến Tre.

Tung roh pêi pro mâu tơdroăng kố, mâu tơdroăng ki cheăng kố châ tơku\m po, môi tiah tơpui tơno ‘’Pơtối mơnhông hnoăng cheăng dêi mơngế ki rơkê tung mơjiâng tơru\m cheăng [ă kring vế, rak ngăn mơhno túa le\m tro hdroâng kuăn ngo’’; tơru\m mơđah tơbleăng mâu tơmeăm khoăng mơhno túa le\m tro, rơngê ting ting, tối tơbleằng ‘na tơdroăng ki tơtro, mâu tơmeăm khoăng ki le\m tơdro\m, krip le\m, ôm hyô, mâu tơmeăm mơhno túa le\m tro ôm hyô dêi kong pơlê Ninh Thuận, ki rơhêng vâ tối cho tơdroăng Mơngiơk mơhno túa le\m tro dêi hdroâng Chăm [ă vêh mơhno nếo ‘na Leh mơd^ng Katê – Tơmeăm khoăng mơhno túa le\m tro tơmeăm khoăng dêi hdroâng Chăm, kong pơlê Ninh Thuận.

Xuân drêng kố, ai hên túa ki le\m tro dêi pơlê pơla, rơngê ting ting, pế pơchên hmê kơchâi, ếo pơtâk, kơpe\n, khôi túa, vêa vong dêi pơlê pơla mâu hdroâng kuăn ngo Tây Bắc, Đông Du, Kơnho\ng pá Tơdế [ă Tây Nguyên kô châ vêh mơhno mơnhên a mâu pơlê cheăm dêi hdroâng kuăn ngo vâ tơmối [ă mâu ngế pơkuâ châ hlo, châ ngăn [ă châ ‘nâi ple\ng.

 

TTXVN

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định