Tăng ngăn hâi: 23/11/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxêi lơ 22/11, a Hngêi tơ’noăng ivá kong pơlê Dak Lak (pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột), po Leh pơxiâm tơ’noăng kơtú [a long Futsal HDBank Cúp râ tơnêi têa hơnăm 2020. Kố cho hơnăm má 4 tơ’noăng châ Khu tơru\m ngăn ‘na Kơtú ba long Việt Nam (VFF) [ă Rơ’jiu xiâm Việt Nam (VOV) tơru\m tơku\m po, [ă xuân cho rôh ki apoăng châ tơku\m po a môi kong pơlê kơpong Tây Nguyên.

 

Pôa Trần Minh Hùng, Kăn xiâm pho\ pơkuâ Rơ’jiu Việt Nam, Ngế xiâm pơkuâ hnê mơhno tơ’noăng pơtroh rơkong mơnê troh kơ Khu xiâm ngăn Kơtú ba long Việt Nam, mâu khu to\ng kum, Vi [an kong pơlê Dak Lak

 

Pôa Trần Minh Hùng, Kăn xiâm pho\ pơkuâ Rơ’jiu Việt Nam, Ngế xiâm pơkuâ hnê mơhno tơ’noăng pơtroh rơkong mơnê troh kơ Khu xiâm ngăn Kơtú ba long Việt Nam, mâu khu to\ng kum, Vi [an kong pơlê Dak Lak hiăng rơtế [ă VOV tung tơdroăng tơku\m po tơ’noăng tơbriât kâ pri Futsal râ tơnêi têa, tung mê ai Cup râ tơnêi têa hơnăm 2020 a pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột.

Pôa Trần Minh Hùng tối tiah kố, pri Futsal roh kố a Dak Lak kô pơ-ô pơ-eăng lâp lu vâ mơnhông mơdêk môn tơ’noăng Futsal a mâu kong pơlê kơpong Tây Nguyên.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định