Tăng ngăn hâi: 29/11/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tơring Kon Plong, kong pơlê Kon Tum ai 9 to cheăm, pơlê kân [ă 76 to thôn, 117 pơlê ai lối 27 rơpâu ngế kuăn pơlê rêh ối. Tung mê, ai 98% pơ’leăng mâ mơngế cho hdroâng kuăn ngo ki iâ mơngế, ki hên cho hdroâng Hre [ă Rơteăng. Xua ti mê, tơring Kon Plong to\ng kum, ngăn khât hnoăng cheăng rak ngăn, pơtối rak vế tơdroăng, tơmeăm khoăng dêi hdroâng kuăn ngo, tung mê ai tá mơhno túa le\m tro ‘na chêng koăng.

 

 

Pôa A Sơn, Kăn pho\ {ơrô Mơhno túa le\m tro tơring Kon Plong, kong pơlê Kon Tum tối ăm ‘nâi: Mâu hơnăm hdrối mê hía nah, kơvâ ngăn ‘na cheăng ki kố hiăng kơhnâ khât tung tơdroăng veăng mơhno tối ăm Khu hnê ngăn Đảng tơring, Vi [an hnê ngăn tơring mơ’no mâu tơdroăng pơkâ, rak vế, pêi pro tung hnoăng cheăng rak vế, pơtối mơnhông khôi túa, vêa vong dêi hdroâng kuăn ngo akố, tung mê, ai tá chêng koăng. Lâp tơring dế nôkố ai 495 kơtum chêng koăng; ai 4 khu to\n chêng tơgôu koăng cho vâi krâ-nho\ng o kum ‘na tơdroăng cheăng ki tơ’mot tơmối ôm hyô, veăng tung măng t^ng mơhno túa le\m tro [ă ôm hyô xuân môi tiah mâu tơdroăng cheăng ki ê, xua tơring, kong pơlê tơku\m po mơjiâng. Pak^ng mê, tơring ối ai 68 khu to\n chêng tơgôu koăng cho mâu kuăn pơlê; tâi tâng mâu cheăm, pơlê kân dêi tơring pơrá hiăng mơjiâng khu to\n chêng tơgôu koăng.

Tung mâu khế hơnăm hdrối mê hía nah, {ơrô mơhno túa le\m tro, pơtâng tối tơdroăng kal dêi tơring Kon Plong hiăng po châ 8 to lâm hnê mơhno to\n chêng tơgôu koăng, kơhnhon xuâng ăm lối 200 ngế droh rơtăm, vâi hdrêng pho#m vâ xông kân [ă mơhno tơdjâ tơdroăng hnê hriâm pơtối rak vế khoi túa, vêa vong to\n chêng tơgôu koăng Tây Nguyên mot tung hngêi trung hriâm.

 

 

Khu to\n chêng tơgôu koăng thôn Kon Ke, pơlê kân Mang Deang

 

Khu to\n chêng tơgôu koăng thôn Kon Vơng Kiâ 1, pơlê kân Măng Deang đi đo châ mâu kơ koan, khu mơdró kâ, hngêi ăm tơmối kâ koi ối pơtê tung tơring Kon Plong krếo thế mơđah to\n chêng koăng rêm hdroh ai khu tơmối mot ôm hyô a Mang Deang. Ối tung khu to\n chêng tơgôu koăng dêi thôn ki hên cho mâu vâi rơtăm, vâi droh xiâm nếo 18, 20 hơnăm.

Thôn Kon Vơng Kia 1 ai 40 ngế ki ‘nâi to\n chêng tơgôu koăng. Tung mê, khu to\n chêng tơgôu koăng thôn Kon Vơng Kia 1 ai 20 ngế, ki iâ hơnăm má môi, o A Vinh, 15 hơnăm. Mâu honăm achê pơla kố, khu to\n chêng thôn Kon Vơng Kia 1 xuân phiu ro há xua hmâ lăm mơđah hên tơmối ôm hyô a Kơpong xah ôm hêi dêi tơnêi têa a Mang Deăng. Tâng vâ riân rêm khế, khu to\n chêng koăng mê mơđah sap ing 6 troh 7 hdroh, rêm hdroh châ kâ liăn sap ing 2 troh 3 rơtuh liăn.

Xuân cho môi tung mâu ngế ki hiăng hâk mơnâ kơ chêng koăng, ing hên hơnăm kố, nâ Y Lim – Kăn pơkuâ ngăn khu to\n chêng tơgôu koăng a thôn Kon Pring, pơlê kân Mang Deang hmâ tơru\m [ă mâu vâi krâ-nho\ng o tung thôn tơku\m hnê mơhno mâu [ai chêng, kơhnhon xuâng ăm mâu vâi droh rơtăm, vâi o a tơring, cheăm; tơdrêng amê, mơhnhôk thế mâu vâi o veăng mơđah to\n chêng tơgôu koăng. {ă tơdroăng ki kơdo mơ-eăm dêi tơná, nâ Y Lim hiăng mơnhông khu to\n chêng tơgôu koăng dêi thôn Kon Pring ing 15 ngế tâk troh vâ chê 30 ngế.

Nâ Y Lim tối tiah kố: Sap ing chal vâi krâ hdrối mê hía nah troh nôkố, chêng koăng đi đo hmâ [ă tơdroăng rêh kâ ối, mơhno túa le\m tro, hiâm mơno dêi kuăn pơlê Mơ Nâm (cho môi kơvâ dêi hdroâng Rơteăng), cho tíu ki tơdjêp pơla kuăn mơngế [ă khu xeăng, cho tơmeăm khoăng ki vâ tơpui tơno pơla rêm ngế [ă pơlê pơla. Kơnôm ing idrâp chêng, tơdrá koăng [ă mâu kơhnhon xuâng, kuăn pơlê pói rơhêng vâ pơtroh dêi hiâm mơno, tơdroăng pói vâ dêi tơná troh a khu xeăng [ă mơhúa jâ pôa. Tơdrêng amê, mơhno tối hiâm mơno dêi kuăn pơlê ‘na tơdroăng ki châ xuâ dêi báu, đôu dêi alâi rế hía rế hên, ai ivá mo krá, tơdroăng rêh kâ ối hơniâp ro kro niân. Ngin pơtối rak vế chêng koăng cho ki xiâm vâ chôu ‘măn dêi mơhno túa le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo tơná ăm rơxông kuăn cháu, ôh tá lôi ga tro hía lôi.

Pak^ng tơdroăng ki veăng mơđah a mâu roh leh mơd^ng a pơlê pơla, khu to\n chêng tơgôu koăng thôn Kon Vơng 1 [ă khu to\n chêng koăng thôn Kon Pring ối veăng mơđah mâu tơdroăng leh mơd^ng xua tơring, kong pơlê tơku\m po. Pak^ng mê, khu kố ối châ tơring, kong pơlê rah xo ăm lăm mơđah drêng kong pơlê ai po mâu tơdroăng leh, hâi ki kal, lăm mơđah tung kơpong lơ a pơlê kong xiâm xua Khu xiâm ngăn ‘na mơhno túa le\m tro-ivá [ă ôm hyô tơku\m po.

Pôa A Sơn-kăn pho\ pơkuâ ngăn {ơrô mơhno túa le\m tro tơring Kon Plong, kong pơlê Kon Tum tối ăm ‘nâi: Rêm hdroh tung pơlê ai leh mơd^ng lơ mâu rơpo\ng hngêi ai tơdroăng ki kal, kuăn pơlê pơrá tơku\m po mođah, to\n chêng tơgôu koăng. Mâu vâi krâ pơtối hnê ăm khu rơxông nếo, mơngế rơxông nếo pơtối hnê ăm vâi hdrêng. Hmôu pơ ti mê, chêng koăng hiăng mot tung tơdroăng rêh ối dêi hdroâng kuăn ngo a tơring Kon Plong tơdroăng ki kố ga hiăng ai xêh sap nah [ă trâu rơdâ păng ‘nâng.      

 

 

Hlá tơbeăng Kon Tum

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định