Tăng ngăn hâi: 25/11/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Pơchốu ko\ng peăng kơpong tơnêi lôi chúa achê hngêi, jâ Nguyễn Thị Qùy, ối a tôh 9, pơlê H’Đơk, cheăm Ea Kao, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột tối ăm ‘nâi, kơpong tơnêi kố ai [a\ng 1.000 met karê, kơnâ dâng 2 rơtal 500 rơtuh liăn hiăng châ rơpo\ng jâ pleăng ăm Vi [an cheăm vâ mơjiâng hngêi hôp kân. Tối ‘na tơdroăng pleăng kơpong tơnêi, jâ Qùy tối ăm ‘nâi, pơlê H’Đơk nôkố ôh tá ai hngêi mơhno túa le\m tro, tu\m tơdroăng cheăng kân ku\n tung pơlê pơrá thế hôp a hngêi mung ki kuăn pơlê.

 

Kuăn pơlê pleăng tơnêi, veăng mơ’no hâi pêi cheăng mơjiâng pro troăng kân

 

Xua ôh tá ai tíu hôp mê tơdroăng mơhno túa le\m tro, hơdruê xuâng, tơ’noăng ivá xuân ôh tá châ tơku\m po chiâng pá puât, pro krê xêh. Kuăn pơlê tung pói vâ ai hngêi mơhno túa le\m tro vâ ai tíu hôp, laga cheăm ôh tá ai tơnêi vâ mơjiâng pro. Hlê ple\ng tơdroăng ki pá puât dêi pơlê, jâ hiăng tơpui [a\ vâi krâ [a\ pơkâ pleăng môi iâ [a\ng tơnêi dêi rơpo\ng. Jâ Qùy tối ăm ‘nâi, mơhé [a\ng kân [a\ kơnâ liăn, laga rơpo\ng ôh tá mơjo xua mơjiâng hngêi hôp tơdjuôm vâi krâ kô ai tíu tơku\m, hôp, tơpui tơno:

‘’Á hlo tơdroăng hôp dêi khu tôh mê tơku\m hôp a mâu rơpo\ng, á hlo tá tơniăn xua mê á tơmiât thế mơjiâng tíu hôp tơniăn le\m ăm vâi krâ, ăm vâi cháu, xua gá ôh tá ai tíu xah hêi, sôk ro, ai drêng gá chu a hno têa vâ xah hêi, tá rơhéa ôh ‘nâng. Xua mê á pleăng 1.000 met karê tơnêi vâ mơjiâng pro hngêi hôp kân, kơpong xah hêi ăm mâu vâi muăn, vâi cháu. Á bu hâk vâ tiah mê tê’’.

Xuân môi tiah jâ Qùy, pôa Y Ngôn Knul, Kăn pơkuâ Chi [o# {uôn Tría, cheăm Ea Tul, tơring }ư\ Mgar hiăng ‘nhê tah dêi kơnâng rơpo\ng [a\ pleăng 400 met karê tơnêi vâ mơjiâng hôp tơdjuôm ăm pơlê. Pôa Y Ngôn tối: xua ôh tá ai hngêi hôp tơdjuôm pơlê pơla mê rêm roh pơlê ai roh hôp lơ mâu tơdroăng pêi cheăng tơdjuôm, vâi krâ pơrá lo a hngêi hôp tơdjuôm pa gong tíu xiâm cheăm kơtăn pơlê dâng 3km. Mâu hâi kong tô mê ôh tá tro klâi, laga mâu hâi kong prâi ôh tá tơniăn pá vâ tơku\m vâi krâ.

Hơ-ui [a\ tơdroăng pá puât dêi vâi krâ, pôa Y Ngôn hiăng pleăng dêi tơnêi vâ mơjiâng pro hngêi hôp tơdjuôm. Ai tơnêi, vâi krâ tung pơlê tơlo xêh liăn vâ mơjiâng pro hngêi hôp tơdjuôm. Hngêi hôp tơdjuôm [uôn Tría kơnâ 240 rơtuh liăn hiăng châ mơjiâng pro ing tơdroăng veăng tơlo liăn dêi rơpo\ng pôa Y Ngôn [a\ tơdroăng tơdjuôm ivá dêi vâi krâ tung pơlê:

‘’Krê á cho mơngế đảng viên, xuân cho kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng, hlo vâi krâ ôh tá ai tơnêi ki lâi lôi chúa vâ mơjiâng pro hngêi xua mê krê á hiăng pleăng môi iâ tơnêi dâng 400 met karê, kum môi iâ tung mơjiâng thôn pơlê nếo. Klêi kơ’nâi mơjiâng kêi hngêi mơhno túa le\m tro mê ngin tâ phiu ro, ngin ai tíu vâ hôp tơdroăng cheăng kal kí, tơku\m po hôp vâi krâ, trâm mâ kuăn pơlê, lơ tơku\m po mâu lâm hnê ‘na xúa phon rơvât’’.

{a\ pôa Phan Văn Vở, ối a thôn Đoàn Kết, cheăm Ea Kuêh, tơring }ư\ Mgar cho ngế djâ troăng ahdrối tung tơdroăng pleăng tơnêi vâ mơjiâng pro troăng a thôn. Pôa Vở tối ăm ‘nâi, rêm hâi châ hlo tơdroăng prôk lăm dêi vâi krâ, ki má lối cho mâu vâi muăn hok tro thế tơkâ troăng ku\n, rơnó tô to kơtâk, kong mêi trâp tre\ng, hliâk rơ-iô, pôa hiăng tô tuăn. Xua mê, drêng cheăm mơjiâng thôn pơlê nếo, pôa Vở hiăng tơpui tơno [a\ rơpo\ng pleăng dêi lối 500 met karê tơnêi pêt tiu vâ po troăng kum ăm tơdroăng prôk lăm dêi kuăn pơlê.

 

Hngêi mơhno túa le\m tro thôn 9 Hòa Lễ xua kuăn pơlê veăng tơlo liăn mơjiâng

 

Ôh tá xê to pleăng tơnêi, rơpo\ng pôa Vở ối djâ troăng ahdrối tung veăng tơlo liăn, pleăng hâi pêi cheăng vâ kum tơdroăng mơjiâng pro hno têa, hngêi mơhno túa le\m tro, tơdrêng amê, mơhnhôk vâi krâ, kuăn cháu a rơpo\ng [a\ kuăn pơlê tung thôn kơhnâ veăng kum mơjiâng thôn pơlê nếo. Tiô pôa Vở, thôn pơlê nếo cho pro le\m ăm pơlê xiâm, ăm hngêi tơná xua mê pleăng môi iâ xuân tơxâng:

‘’Tâng môi tiah mâu kế tơmeăm dêi thôn Đoàn Kết mê á pâ môi tiah tơdroăng dêi hngêi á. Xua tâi tâng á kâ hmê hngêi, ô têa hnăng le\m, ôh tá ai mơhá klâi ôh, pro tiah mê plâ khế, á [a\ khu pơkuâ [a\ Chi [o# hnê mơhno tơdrêng, rế pêi, rế séa ngăn, rế teăng mâ kuăn pơlê hnê mơhno. Ngin pêi pro môi tiah mê cho phiu ro, mê cho châ pơkâ ăm dêi tơná [a\ ăm pơlê pơla, pro tiah lâi ăm tơdroăng rêh ối kuăn pơlê châ mơdêk, tung mê ai rơpo\ng á’’.

Ôh tá xê to jâ Qùy, pôa Y Ngôn, pôa Vở, mê tung 10 hơnăm pêi pro tơdroăng pơkâ xiâm tơnêi têa mơjiâng thôn pơlê nếo, a Dak Lak hiăng ai hr^ng ngế krê ki kơhnâ rơkê veăng tơlo tơmeăm vâ mơjiâng thôn pơlê nếo [a\ kơxo# liăn veăng tơlo lối 3 rơpâu 400 rơtal liăn. Ki tơtro\ng cho kuăn pơlê hiăng tơlo lối 1 rơpâu 600 rơtal liăn, 1 rơtuh 140 rơpâu met karê tơnêi [a\ lối 200 rơpâu hâi pêi cheăng vâ mơjiâng mâu kế tơmeăm hngêi trăng, troăng klông a thôn pơlê môi tiah troăng klông thôn pơlê, hno têa drô klâng, plông mơhriâm ivá, hngêi mơhno túa le\m tro…

 

Mâu troăng kân drô thôn pơlê nếo a Dak Lak ai ivá veăng kum dêi kuăn pơlê

 

Mơnhên ‘na hnoăng dêi kuăn pơlê tung mơjiâng thôn pơlê nếo a kong pơlê, pôa Phạm Minh Tấn, Kăn pho\ pơkuâ hnê ngăn Đảng kong pơlê Dak Lak tối ăm ‘nâi:

‘’Tâng vâ tối kế tơmeăm khoăng dêi kong pơlê sap ing mâu hâi apoăng pêi pro tơdroăng thôn pơlê nếo bu châ 3 túa pơkâ tung môi cheăm. Ing mê, kô chiâng vâ tối hnoăng dêi kuăn pơlê cho kal khât, kuăn pơlê hiăng pleăng hên tơnêi, hên hâi pêi cheăng [a\ ki rơhêng vâ tối cho rơpâu rơtal liăn veăng tơlo mơjiâng thôn pơlê nếo. Troh nôkố, tơdroăng ki hâk mê cho hiăng châ 14,08 hnoăng tung môi to cheăm [a\ hiăng ai 43 cheăm châ plah 19 hnoăng tung mơjiâng thôn pơlê nếo’’.

Tơdroăng tơdjuôm ivá, môi tuăn dêi kuăn pơlê cho xiâm kối ki kal vâ châ tơ-[rê tung pêi pro tơdroăng pơkâ xiâm tơnêi têa tung mơjiâng thôn pơlê nếo a kong pơlê Dak Lak.

Nam Trang chêh

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định