Tăng ngăn hâi: 27/8/2020


 

VOV4.Sêdang - Sap 12 chôu kơmăng hâi lơ 27/8, mâu Khu pơkuâ hnê hriâm [a\ hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê tung lâp tơnêi têa rơtế tơbleăng điêm tơ’noăng dêi Hneăng tơ’noăng râ má pái phôh thong hơnăm 2020 roh má 1. Điêm tơ’noăng râ má pái phôh thong hơnăm 2020 roh 1 dêi hok tro châ Khu pơkuâ tơ’noăng tơbleăng tung trang thông tin đie#n tưh dêi Khu pơkuâ hnê hriâm [a\ hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê, trang thông tin tơ’noăng râ má pái phôh thong hơnăm 2020 dêi Khu xiâm pơkuâ hnê hriâm [a\ hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê [a\ mâu kơxo# hlá tơbeăng đie#n tưh.

Mâu ngế tơ’noăng kô tơ’lêi ngăn dêi điêm tơ’noăng tơná tiô inâi [a\ mât khauh drêng mot hiăng châ ăm ing drêng k^ tơ’noăng. Xêo apoăng dêi mâu Khu pơkuâ hnê hriâm [a\ hnê mơjiâng ăm hlo, điêm tơ’noăng a tơdế dêi hok tro hơnăm kố hên tâ tâng pơchông [a\ điêm tơ’noăng tung Hneăng tơ’noăng râ má pái phôh thong tơnêi têa hơnăm 2019.

Kơxo# hok tro châ sap ing 7 điêm tơngi klêng xuân châ hên tâ. Klêi kơ’nâi mâu kong pơlê tơbleăng điêm tơ’noăng, Khu xiâm pơkuâ hnê hriâm [a\ hnê mơjiâng tơbleăng điêm châ rah xo a mâu kho#i hnê mơjiâng thái cô [a\ ivá. Tơdrêng amê mâu hngêi trung đăi hok tơbleăng kơlo điêm tơdah hô sơ rah xo.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định