Tăng ngăn hâi: 23/1/2020

 

 

Troh a cheăm Dà K’Nàng a mâu hâi ki vâ chê Têt Khôi hmâ 2020, ngăn rêm toăng hngêi, rêm ngế dế go#m văng mơgrúa le\m tơnêi tơníu pơlê, cheăm, kơnâng dêi hngêi trăng tơdah Têt tung tơdroăng ki sôk ro drêng cheăm hiăng vâ pêi klêi tơdroăng pơkâ thôn pơlê nếo. Mâu chiâk kơphế ki hiăng tôh têa, mâu kơdrum pêt loăng yâu păn hdrong, kơdrum priât dế hlo drêh ngiât [ă hên ki ê ăm hlo kuăn pơlê akố châ pêi lo hên liăn ‘nâng.

 

 

 

Túa pơkâ pêi chiâk deăng tung hngêi hlâm a Dà K’Nàng

 

Ngoh Kon Sơ Hiệp, a thôn Dà K’Nàng, cheăm Dà K’Nàng tối: Sap ing hâi hơ’leh pêt kơphế,   loăng yâu păn hdrong, vâi krâ nho\ng o pơrá hlo pêi lo liăn rêm khế, rế châ ‘măn kơd^ng kơnôm ing tơdroăng ki krí xo dêi mâu kế tơmeăm a mơ’nui hơnăm, mê mâu rơpo\ng rế hía rế cheăng kâ chía tơniăn, ngiâ méa pơlê, cheăm rế hía rế hơ’lêh:

‘’Vâi krâ nho\ng tung pơlê tối tơdjuôm [ă rơpo\ng á tối krê, hdrối nah ki hên cho pêt báu ôh tá hlo tơ-[rê. Klêi kơ’nâi hơ’leh pêt kơphế, loăng yâu păn hdrong mê rơpo\ng á hiăng ai kế tơmeăm ‘măn kế tơmeăm kâ, rêm hơnăm klêi krí xo dêi mâu tơmeăm ôh tá riân liăn ki ‘no hrê mê rơpo\ng á ối châ tơkâ 200 rơtuh liăn. Kuăn ‘ne\ng hriâm tâp troh tui lui. Rơpo\ng á hiăng roê tu\m tơmeăm xúa tung hngêi, tơdroăng rêh ối rế hía rế xông tơtêk’’.

Djâ ngin prôk tơkâ luâ mâu troăng [ê tong ki nếo, péa pâ troăng cho mâu toăng hngêi ki le\m, krip, pôa Kon Sơ Ha Bê, krâ pơlê a [on Dà K’Nàng tối: Tơdroăng pơkâ mơjiâng thôn pơlê hiăng kum troh ăm vâi krâ nho\ng o a kố hơ’leh nhên khât:

‘’Mơnê Đảng [ă Tơnêi têa hiăng tơmâng ngăn, ‘no liăn tâp trăng hnhâng kơxái on tơhrik, pro hngêi pơkeăng ăm vâi krâ nho\ng o. Ing mê, kum ăm pơlê, cheăm rế hía rế hơ’leh nếo. Kuăn ‘ne\ng châ hriâm tâp troh tui lui. Vâi krâ nho\ng o hiăng ‘nâi hơ’leh pêt mâu hdrê loăng mê tơdroăng rêh ối rế hía rế châ mơdêk, tơdroăng ki kơklêa kơtiê hiăng ôh tá ai xếo. Rơhêng vâ Đảng [ă Tơnêi têa pơtối tơmâng troh vâi krâ nho\ng o ngin’’.

 

 

Hngêi trung râ má môi le\m krip a cheăm thôn pơlê nếo

 

10 hơnăm mơjiâng thôn pơlê nếo a Dà K’Nàng cho 10 hơnăm vâi krâ nho\ng o akố kơhnâ hơ’leh mâu hdrê loăng pêt, mơnăn păn, mơdêk ki tơ-[rê cheăng kâ liăn ngân, cho 10 hơnăm veăng kum dêi tơdroăng mơjiâng pro troăng, cho thôn kơpêng, pơlê kơdâm mơdêk tơru\m rak vế gak kring tơdroăng kal kí, rak tơniăn tung lâp pơlê pơla.

Pôa Nguyễn Doãn Đại, kăn pơkuâ Đảng thôn Dă Mul, cheăm Dà K’Nàng ăm ‘nâi, klêi kơ’nâi hên tơdroăng kơdo mơeăm, ki hên 19 tơdroăng pơkâ thôn pơlê nếo a cheăm hiăng pêi klêi, pêi lo liăn rêm ngế a hơnăm 2019 châ lối 39 rơtuh liăn. Kuăn pơlê châ rak ngăn tơniăn tơdroăng rêh ối hiăng hơ’leh nếo tâi tâng:

‘’Tơdroăng rêh ối dêi vâi krâ nho\ng o klêi kơ’nâi 10 hơnăm mơjiâng thôn pơlê nếo, mơnhông mơdêk cheăng kâ rế hiăng tơtêk. Mâu rơpo\ng kuăn pơlê hiăng roê tu\m mâu kế tơmeăm ăm rơpo\ng, châ xúa têa krúa, troăng prôk hiăng le\m a mâu thôn pơlê rế hía rế krip le\m. On tơhrik vâi krâ nho\ng o châ xúa lối 90%. Tung thôn ai 6 hdroâng kuăn ngo nho\ng o, la vâi krâ nho\ng o đi đo tơru\m, rak vế tro khât tung kring vế tơniăn’’.

Môi rơnó hơngui nếo dế vâ chê troh, a ngiâ méa dêi mâu kuăn pơlê cheăm Dà K’Nàng hlo sphiu ro [ă ai to tơdroăng ki loi tơngah ‘na môi hơnăm nếo kong mêi tro, tô ‘ló, châ xo hên kế tơmeăm. Drêng mâu túa pơkâ pêt priât vâ tê ngi kong têa ê, pêt kơchâi, pêt loăng păn hdrong [ă hên ki ê dế mơnhông tơhrâ kô pơtối pro ai pơxúa ăm tơdroăng rêh ối phâi tơtô ăm vâi krâ nho\ng o mâu hdroâng kuăn ngo a cheăm kơpong cheăm Dà K’Nàng.

          Tuấn Anh chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định