Tăng ngăn hâi: 2/12/2020

 

VOV4.Sêdang - Kong măng lơ 30/11, Troăng kân kơxo# 26, troăng ki tơkâ luâ cheăm }ư\ Mta, tơring M’Drak, kong pơlê Dak Lak tro tơ’noh tơhnâp lối 20m pro ôh ti chiâng prôk lăm. Khu kăn sat gak troăng prôk Ko\ng an kong pơlê tơru\m [ă ko\ng an cheăm [ă tíu ki rak ngăn troăng prôk xing xoăng, hnê mơhno ăm kuăn pơlê prôk a troăng. Troh kơxê lơ 1/12, mâu tíu cheăng ki ai tơdjâk dế re\ng tối tơbleăng troăng hơlâ ‘mâi rơnêu tíu ki tơnêi tro tơhnâp a troăng kân kơxo# 26 tơkâ luâ tơring M’Drak, kong pơlê Dak Lak. 

 

‘Mâi mơnhông tíu ki tơnêi tro tơhnâp a troăng kân kơxo# 26

 

Ko\ng ti Tơlo liăn Rak ngăn – Mơjiâng pro troăng 26 [ă Khu ngăn troăng prôk III.5 hiăng pơkuâ djâ 40 ngế ko\ng nhân, vâ chê 30 toăng rơxế kân, 4 toăng kơmăi chiâ [ă hên kơmăi kui thâ re\ng ‘mâi rơnêu tíu ki tơnêi tro to’noh tơhnâp a troăng kân kơxo# 26. Tơdroăng ki ‘mâi rơnêu tíu ki tơnêi tơhnâp dế trâm xơpá xua kong prâi ôh ti tơniăn. Mâu tíu cheăng dế mơ-eăm vâ re\ng ai troăng prôk, rak tơniăn tơ’lêi hlâu ăm kuăn pơlê [ă rơxế.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định