Tăng ngăn hâi: 2/12/2020

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 1/12, a Hà Nội, Tíu xiâm Khu ngăn mơhnhôk hriâm Việt Nam tơku\m khe\n kơdeăn túa hriâm rơkê tung lâp tơnêi têa pơla hơnăm 2016-2020. Hneăng hôp hiăng mơhá ăm 294 ngế kăn teăng mâ ăm mâu rơpo\ng hngêi, hdrông hdrê, kuăn pơlê mâu tíu hnê hriâm tung lâp tơnêi têa [ă mơhnhôk mơ-eăm hriâm tung pơla hơnăm 2021-2025.

Tung pơla hơnăm 2016-2020, kơxo# rơpo\ng hngêi hriâm lối 72% tâng vâ pơchông [ă tung lâp tơnêi têa; kơxo# kuăn pơlê hriâm châ lối 65%. Rơpâu rơpo\ng hngêi hlê ple\ng ‘na tơdroăng hriâm tung hơ’leh túa pêi cheăng, tê mơdró. Ing mâu rôh mơhnhôk hriâm plâ rơxông, a mâu kong pơlê hiăng hlo hên rơpo\ng hngêi hriâm, hên túa ki ‘ló tro ‘na tơku\m dêi mâu kuăn pơlê hriâm châ tơ-[rê.

Tơbleăng a hneăng hôp, pôa Vũ Đức Đam, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa púi vâ, tung la ngiâ, tâi tâng pơtối mơhnhôk hriâm mơjiâng [ă mơdêk ki tơ-[rê mâu túa hriâm dêi rơpo\ng hngêi, hdrông hdrê, kuăn pơlê, cho tíu hriâm.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định