Tăng ngăn hâi: 3/12/2020


 

VOV4.Sêdang – Hâi lơ 2/12, Chin phuh mơdoh plâ hâi hôp tiah hmâ khế 11. Mơgêi a roh hôp, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối ăm ‘nâi, hơnăm kố, tơdroăng cheăng kâ xuân ối châ tâk 2,5 – 3% [a\ xo hnoăng liăn ngân châ hên tâng pơchông kơlo tơbleăng Kuo#k ho#i. Vâ thăm mơnhông pêi tiô pơkâ châ péa xôh, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối rơdêi hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơrea\ng a ngiâ, tơdrêng amê tơmiât pêi rơkê djâ tơmeăm khoăng ing thôn pơlê troh a pơlê kong kơdrâm, pêi pro mơhnhôk kơchơ tê mơdró 100 rơtuh kuăn pơlê.

Drêng ai tơdroăng ai mơngế nếo tro tâ Covid 19 tung pơlê pơla a pơlê kong kân Hồ Chí Minh, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hnê mơhno pơlê kong kân Hồ Chí Minh [a\ mâu kơ koan cheăng mơdât ôh tá ăm mot kơpong ai ngế tro tâ pơrea\ng, ti tăng mâu ngế ki ối achê. Khu xiâm pơkuâ troăng prôk [a\ rơxế kơtâu pơxâu phak kơtăng mâu khu pú hên, ngế krê ôh tá pêi pro tiô mâu troăng hbrâ mơdât pơrea\ng, tơbleăng Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định