Tăng ngăn hâi: 11/12/2019VOV4.Sêdang - Hơnăm 2019, Ko\ng ti ngăn on tơhrik Dak Lăk hiăng tơku\m po hên tơdroăng pêi pro mơnê kơ mơngế ki xúa, [ă tơku\m mơdêk pêi pro a pơla 3 khế mơ’nui hơnơnăm.

Ing mê, Ko\ng ti ngăn on tơhrik tơbleăng hên tơdroăng cheăng mê cho: Tơdroăng bâ eăng troăng pơlê’’ [ă 8 tơmeăm khoăng mơjiâng pro a mâu tơring C|ư Mgar, C|ư Kuin, Ea Hleo, Krông Năng, Krông {uk, Lăk...; Tơdroăng ‘’Bâ eăng troăng pơlê, [ă tơdroăng ‘mâi rơnêu, krâ ‘măn, hơ’leh kơxái paro\ng ko\ng tơ, pro tíu ‘măn ki vâ mơno tơpâ on tơhrik, krâ on ăm 500 rơpo\ng kuăn pơlê ki xahpá; pêi pro tơdroăng mơgrúa tê kơtê ăm lối 70 tíu krâ ‘măn kơmăi ăm tâk chu on tơhrik  ăm nho\ng o ki xúa hên; kum ki iâ ai 30% yă mơhá mơngế pêi pro lăm krâ ‘măn  ăm mau ngế ki nếo xúa; tơbleăng tâi tâng mâu tơdroăng mơ’no on tơhrik tiô troăng hơlâ đie#n tưh, mơnê kơ lối 300 ngế ki xúa ăm [ă liăn; măng pleăng mơheăm, hên mâu tơdroăng pêi pro ai pơxúa dêi kơvâ ngăn on tơhrik Dak Lak hiăng châ kuăn pơlê loi nhoăm, mâu ngế ki xúa on tơhrik.

 

 

On tơhrik Dak Lak: Đi đo pêi mâu tơdroăng cheăng mơnê kô mơngế ki xúa

 

 

 

Jâ H’Wênh Niê ối a [uôn Ea Nao, cheăm Ea Tu, pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, môi tung 500 rơpo\ng a kong pơlê Dak Lak nếo hơ’leh dêi kơxái on tơhrik ing ko\ng to, châ hơ’lêh tê kơtê, phiu niu tối:

‘’A mơnê khu ngăn on tơhrik troh veăng kum krâ ‘măn on tơhrik ăm rơpo\ng hngêi. Têt kô ah rơpo\ng hngêi a hmiân tuăn xúa on bâ eăng tung rơpo\ng hngêi’’.

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định