Hing ang amăng hrơi: 8/8/2020

VOV4.Jarai - Tui tơlơi lăi pơthâo mơng Sang ia jrao pơjrao ruă kơso\ hăng hơtai boh tơring c\ar Daklak, 3 c\ô mơnuih [ă kman Covid-19 glăk suaih tui [ơ[rư\, amăng anun hơmâo mơnuih [ă kman tal 448 pơc\rang lăng tal 1 huăi [uh [ă virus SARS-CoV-2.

 

 

Sit biă `u, Sang ia jrao pơjrao ruă kơso\ hăng hơtai boh tơring c\ar Daklak brơi thâo, mơnuih [ă kman anăn H.T.Y.N (mơnuih [ă tal 448), le\ c\ơđai hrăm hră nao hrăm bruă pơ sang ia jrao prong Đà Nẵng glăi pơ Daklak lơ\m lơ 27/7, pơc\rang lăng tal 1 huăi [uh [ă virus SARS-CoV-2. Ră anai mơnuih [ă tal 488 suaih [iă yơh.

 

Hăng mơnuih [ă kman anăn H.T.T.V ( mơnuih [ă tal 601, mơng [ôn prong Hồ Chí Mịnh, glăk do\ hơdip [ơi jơlan Hoàng Diệu, Buôn Ma Thuột) abih duam yơh. Mơnuih ruă H.H.A ( mơnuih [ă kman tal 602, c\ơđai sang hră anih 8, [ơi Buôn Ma Thuột) drơi jăn huăi ruă kơtang đơi dong tah.

Siu Đoan: Pơblang 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: