Hing ang amăng hrơi: 27/1/2021

VOV4.Jarai-Tui tơlơi lăi pơthâo mơng Ding jum ia jrao dêh c\ar Angle, truh lơ 26/1, dêh c\ar anai hơmâo laih rơbêh 1 rơbâo 600 c\ô mơnuih djai yua klin Covid-19, đ^ tui mrô mơnuih djai yua klin rơbêh 100 rơbâo 100 c\ô mơnuih. Yua anun, anai le\ dêh c\ar hơmâo mrô mơnuih djai lu hloh [ơi kual Mi kô| hăng lu tal 4 amănủio\ng lo\n tơnah, kiăo tui tlôn dêh c\ar Mi, India hăng Brazil.

Hlâo anun mơng lơ 5/1, Kơnuk kơna Angle hơmâo pơtrun tơlơi ko\m guang dar đơ đam dêh c\ar tal 3, tơdơi kơ mrô mơnuih [ă djuai phrâo virus SARS-CoV2 lu tui hăng ngă tơnap pơgang h^. Tơlơi c\ang rơmang kiăng kơ pơgang h^ klin [ơi dêh c\ar Angle le\ bruă tlâ|o vaccine mơng anom bruă pơkra jrao AstraZeneca yua dêh c\ar Angle hăng Thụy Điển ngă hro\m. Truh ră anai, dêh c\ar Angle hơmâo rơkâo blơi hlâo rơbêh 100 klăk liều vaccine mơng anom bruă anai.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương