Hing ang amăng hrơi: 23/9/2020

 

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 22/9, Anom bruă Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar pơphun Jơnum bơkơtưn khăp kơ lo\n ia tal 4, rơwang thun 2020-2025. Amăng 5 thun rơgao, bruă bơkơtưn hăng apah bơni mơng Anom bruă Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar hơmâo git gai ngă bruă, hơmâo lu tơlơi pơplih phrâo, lăp djơ\ hăng tơlơi hơmâo sit nik hăng tơlơi dưi mă bruă mơng hơdôm anom bruă khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar.

 

Pơhiăp [ơi mông jơnum, Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar yă Nguyễn Thị Kim Ngân lăng yôm biă mă kơ bruă Anom bruă Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar ngă hro\m hăng hơdôm anom bruă bơdjơ\ nao apah bơni khua mua pơ ala mơnuih [on sang do\ ngă bruă [ơi hơdôm anom bruă khua pơ ala mơnih [on sang dêh ]ar, pơsir h^ hơdôm tơlơi [u djơ\ amăng bruă apah bơni.

 

 

Jơnum bơkơtưn khăp kơ lo\n ia mơng Anom apăn bruă khua pơ ala mơnuih [on sang.

 

Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar ăt lăi mơn, Anom bruă khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar kiăng lăng yôm bruă hơduah e\p, pơsit bruă, klah c\un bruă bơkơtưn, apah bơni đah mơng pơtrut đ^ hơdôm tơlơi hơmâo ngă, pơsir h^ đut tơhnal hlao hơdôm tơlơi aka [u djơ\, biă `u le\ arăng ngă bruă kiăng kơ [ă đôc\.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương