Hing ang amăng hrơi: 22/9/2020

VOV4.Jarai-Khua ding jum ling tơhan dêh ]ar Belarus tom brơi, lơ 21/9 pôr, ling tơhan dêh ]ar anai amra ngă hrom dêh ]ar Nga, bong glăi tơlơi pơhu\i.

 

Khua ding jum ling tơhan dêh ]ar Belarus ba tơbiă tơlơi pôr, lơ\m dêh ]ar Nga hăng Belarus glăk pơphun pơtop tơhan blah ngă hrom mă anăn “Tơlơi khăp adơi ayong Slavo-2020’’.

 

Pơblang kơ tơlơi pơhiăp anun, Khua ding jum ling tơhan dêh ]ar Belarus, ơi Viktor Khrenin pôr, ling tơhan dêh ]ar Nga hăng Belarus amra pơgang hơđong kơ dua boh dêh ]ar hăng amra bong glăi hăng tơlơi pơhu\i pơ anăp anai.

 

Tơlơi pơtop hrăm blah ngă anăn “Tơlơi khăp adơi ayong Slavo-2020’’ dưi pơphun mơ\ng lơ 14 truh lơ 25/9 amăng lo\n ia Belarus.

 

Rơbêh 900 ]ô tơhan hăng 100 boh rơdêh, phuang kơtuang, gơnam yua gah ling tơhan dêh ]ar Nga, gum hrom ]răn tal dua amăng hrơi blan pơtop hrăm blah ngă anai.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương