Hing ang amăng hrơi: 10/7/2020

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 9/7, [ơi plơi prong Đà Lạt (Lâm Đồng), Ding jum đang hmua hăng pơđ^ kyar [ôn lan dêh ]ar pơphun bơkơtuai wai lăng pơhlôm bơnư\, dơnao ko\ng ia hăng ngă tui rơwang bruă pơplih pơkra ano# pơplôm bơnư\ (WB8) thun 2020.

 

Tui hăng tơlơi lăi pơthâo glăi amăng mông bơkơtuai, đơ đam dêh ]ar ră anai hmâo giăm truh 7.200 ring bruă bơnư\, dơnao ko\ng ia, hnoh ia, hăng abih bang dưi ko\ng 14,5 klai met kho#i ia, djop brơi ia yua, ia pơđoh pruih kơ đang hmua giăm truh kơ 1 klăk 100 rơbâo ektar lo\n ngă đang hmua.

Dong mơng thun 2003 truh ră anai, khă hmâo tuh pơplai năng ai `u 16.500 klai prăk pioh pơkra glăi, samơ\ ră anai ăt do# mơn 1.648 ring bruă răm rai, amra [u pơhlôm pơđoh ia ling dăo.

 

Amăng mông bơkơtuai, [ing khua pơ ala pơblang, bơkơtuai ba tơbiă lu jơlan gah kiăng pok pơhai ha amăng ple\, pơhlôm bơnư\, dơnao ko\ng ia hnoh ia amăng tơlơi pơplih ayuh hyiăng kah hăng ră anai.

 

Amăng anun, lăi rơđah kơ wai lăng, lăng tui pơhlôm dơnao ko\ng ia, bơnư\, mă yua ia hăng hơdră lăi pơhing gum hrom amăng kual; mă yua bôh thâo phrâo măi mok 4.0; pơtô pơhra\m, lăi pơhing pơđ^ tui bôh thâo hăng hơdră bo\ng glăi hăng tơlơi bơnư\ răm hăng tơlơi amra truh yua kơ ayuh hyiăng [u klă ngă ./.

VOV

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: