Hing ang amăng hrơi: 21/1/2021

 

VOV4.Jarai-Sit truh bơyan puih adai rơ-ot, angin pưh mơ\ng ngo\ laih anun mlam adai rơ-ot jai kơtang, ano\ pơđiă hăng ano\ kơ`^ hla hơmâo tui, mông anun yơh mơnuih [ôn sang ngă hmua, ngă đang [ơi 2 boh să An Phú hăng Trà Đa plơi prong Pleiku, tơring ]ar Gia Lai dik dăk gun kơ bruă pla bơnga bơyan Tết. Mơnuih ngă hmua pơ anai hơmâo găn rơgao 20 thun laih ngă bruă pla bơnga pioh s^ mơdrô bơyan Tết samơ\ ăt [u hơmâo tơlơi tơphă na nao lơi, thun hơmâo thun soh.

Bơnga arăng pioh trơ\i than dưm amăng blo\ hiam, pơ anai hơmâo soh kah hăng bơnga Lay ơn, bơnga huệ hăng đơ đa bơnga kuk, bơnga ly. Tui hăng ayong Lê Thành Trung, do\ pơ thôn 2, să An Phú, bruă pla bơnga s^ Tết [ơi An Phú hơmâo năng ai 25 thun laih. Hlăk anun, mơnuih ngă hmua kơnong  pla bơnga lay ơn pơjeh hơđăp đô], arăng lăi bơnga ơn glai than anet, ber, bơnga `u ia mriah, ]ơnuh bơnga hui dui ( huôi duôi) hrup bơnga glai. 15 thun giăm anai, pơjeh bơnga lay ơn arăng pơklu\k phrâo prong hloh, hơmâo wơ\t bơnga pơjeh mơ\ng dêh ]ar ta] rơngiao dơ\ng than `u rơmong, bơnga prong hloh, ]ơnuh ker, lu ia iom, wơ\t bơnga lay ơn kơ`^, mriah hơmâo soh [ơi tơdu\ ]ơnuh.

Lơ\m a`ăm pơtam arăng pla phrâo pe\ s^ giong, lo\n đang brơi pơdơi h^ 10 hrơi, hơbơi phun bơnga lay ơn, bơnga ly mơ\ng Đà Lạt, arăng blơi ba glăi yơh. Truh blan 10 blan tơ[ang, hmua đang arăng kai ]uar tong ten phơ\i trơ\i, bruăi bok, ngă king dưm kmơ\k djah djâo bru\ eh hlô mơnong pơđăm lui tơl bru\ abih, arăng pơtrun pơjeh yơh, pla bơnga amăng bok. Rơgao 1 wơ\t hrơi tơjuh, bơnga ]ăt đ^ ]ơnuh hla mơda amăng lo\n pơđao, phun `u đ^ dlông tui [ơ[rư\, hla mơtah mơda lăng hlơ hlip amăng adai pơđiă angin djong pưh, wơ\t nao wơ\t rai. Tui anun yơh, amra wai lăng hăng dưm kmơ\k, mơ\ng 80 truh 90 hrơi jing 3 blan tui hluai pơjeh bơnga, bơyan adai gêh gal, lay ơn arăng pe\ ba s^.

Bơwih brơi bơnga Tết, sang ano\ ayong Trung pla 5 ar lo\n hmua, đang bơnga lay ơn, `u pla 300 met karê đang bơnga ly. Amăng hrơi blan wai lăng răk rek le\, `u apah dua ]ô mơnuih mă bruă sa hrơi; truh tết khom apah 12 ]ô mơnuih sa hrơi ngă bruă pe\ bơnga, po\ than ]ơnuh bơnga amăng kơdung, dưm amăng rơdêh pơgiăng nao s^. Bơnga lay ơn pe\ s^ năng ai amăng lơ 23 blan 12 blan tơ[ang, lu biă mă ba s^ pơ Hà Nội pơgiăng hăng rơdêh hơmâo kơthung ngă rơ-ot, rơdêh pơgiăng gơnam prong 1 tơn 400 kg, dưi djop mơ\ng 80 rơbâo truh 100 rơbâo [e\ than bơnga lơ\m sa boh rơdêh pơgiăng; giong mơ\ng anun kah mơ\ng ba nao pơ tơring ]ar pơko\n kah hăng: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa….pơkă dưm dưm sang ano\ ayong Trung pơhrui glăi 30 klăk prăk lơ\m sa ar đang bơnga, tơdơi kơ pơhlưh abih prăk tuh pơ alin mă bruă, apah arăng.

Ayong Trung lăi pơthâo bruă `u tom ngă: “Bơnga lay ơn pla amăng kual lo\n ju\ lo\n krăi [iă, anih hơmâo adai ayuh hyiăng pơđiă rah, rơ-ot [iă phara hăng kual lo\n drơ\t mriah, lo\n ]uah ko#. Bơnga hiam tui hăng kual lo\n anai, bơnga hiam kjăp  blang sui hyu\”.

{ơi thôn 4, tui hăng ơi Nguyễn Văn Long krah jơlan ba nao pơ đang hmua să An Phú, lăng đang hmua prong prin, lơ\m angin pưh [hơ [het, ngă rơ-ơ\ amăng adai pơđiă. Truh yang hrơi dơ\ng laih ăt lu mơnuih do\ mă bruă pe\ bơnga pơhrui glăi pơ sang, đơ đa glăk do\ wai pơgang bơnga, đang a`ăm pơtam. Ơi Long brơi thâo, lo\n hmua pơ anai djơ\ hăng djop mơta a`ăm pơta, pla djop bơyan amăng thun. {rô djơ\ bơyan tết, lo\n [ơi kơdư [iă pla bơnga lay ơn, bơnga kuk pioh ]ut amăng blo\ [ưh bơnga.

Rôk pơkơđai glăi nao pơ să Trà Đa, hơmâo amai Nguyễn Thị Quý-Khua khul mơnuih ngă hmua să ba nao e\p lăng đang hmua, [ing gơmơi nao truh pơ đang bơnga prong prin mơ\ng să. Pơ anun bưp ơi Lê Đức Thắng do\ pơ thôn 5, mơnuih [ôn sang plơi pơ anăn kơ `u “ơi Bung bai” mơnuih thâo pla bơnga lay ơn rơgơi hloh amăng să.

~u ră ruai: “Rơbêh 20 thun hlâo adih, dưi hơmâo ayong `u pô do\ pơ Đà Lạt brơi kơ `u sa ]ơ[eng hơbơi phun bơnga laih anun pơtô brơi hơdră pla, lông pla lăng 1 ar hmua đang bơnga lay ơn. Boh tơhnal [uh tu\ yua biă mă, [ơi lo\n phrâo mơ\ bơnga hơdip truh 90%. Bơnga đ^ hiam, kjăp, than hăng ]ơnuh lăng prong hơgăl [u kơdu\n lơi hăng anih pla bơnga pơ Đà Lạt ]ar bơnga. Mơ\ng anun yơh hlong pla lu, pla na nao r^m bơyan amăng thun, lu mơnuih [ôn sang hla tui pla bơnga soh”.

Bơnga lay ơn huăi tơnap đơi lơi bruă răk rem, [iă đô] hlăt pơ]ram. Samơ\, tơdah ayuh hyiăng bơblih adai pơđiă tui amăng rơnu] blan 12 blan tơ[ang jing giăm tết đô], kơnong pơđiă klâo pă hrơi hă, sit mơ\n bơnga amra ]uh blang mơtam, [u thâo hrôm glăi ôh.

Bơwih brơi bruă pla hăng s^ bơnga bơyan tết, kơnong să Trà Đa pla 12 hektar 2 ar mơkrah bơnga lay ơn, mơ\ng 70 boh sang ano\ thôn 1 hăng thôn 5. Kơnong sang ano\ bơn Đoàn Khắc Châu pơ thôn 1 pla 2 hektar đang bơnga.

Hơdôm sang ano\ kah hăng : Nguyễn Văn Thương, Mai Xuân Thương do\ amăng grup 1 pla bơnga,  sa boh sang ano\ hơmâo 5 ar (5 sao) . Bơyan pe\ pơhrui bơnga le\, gơ`u ba nao bơnga pơ hơdôm sang s^ mơdrô [ơi să An Phú pioh ba nao pơ Hà Nội hăng rơdêh pơ rơ-ot. Mrô do\ glăi le\, laih ngă yang pơpu\ pơtâo kan sang apui ( juăt lăi  ngă yang ông Táo) lơ 23/12 blan tơ[ang, [ing s^ mơdrô je\ giăm nao blơi tơl hmua, lăng djơ\ rơnoh hlong s^ mơtam, ăt pơgiăng đuăi mơ\n. {iă đô] bơnga mơnuih [ôn sang amăng kual mơ\ hyu hơduah e\p anih s^ mơdrô lơ\m plơi prong Pleiku.

Bruă pla bơnga kơ hrơi tết [u djơ\ lăi thun pơpă lêng kơ djơ\ soh ôh, hơmâo thun djơ\, hơmâo thun đô], thun pơhrui lu, thun pơhrui [iă, samơ\ tơlơi mơak mă bruă, ngă hmua pla bơnga đang, ba glăi bơyan phang thun phrâo mơak mơai kơ mơnuih ngă hmua amăng hơdôm boh plơi, pla bơnga amăng Pleiku hur har tong ten hloh hăng bruă pla bơnga truh ră anai.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương