Hing ang amăng hrơi: 8/8/2020

 

VOV4.Jarai - Bruă ru\ glăi tơlơi bơwih [ong huă mơng dêh ]ar Australia kaih hloh pơhmu hăng tơlơi pơmin blung a hăng mrô mơnuih [u hơmâo bruă mă ăt lu hloh mơn amăng hơdôm thun pơ anăp khă tơlơi bơwih [ong tơdu yua klin Covid-19 ngă [u kơtang tui hăng tơlơi pơkă lăng hlâo ôh. Anai le\ tơlơi pơsit mơng mơnuih djru bruă Khua sang prăk Dêh ]ar Australia Luci Ellis hlâo pơthâo hăng [ing hyu mă tơlơi pơhing phrâo lơ 7/8.

 

Dêh ]ar Australia glăk bưp tơlơi bơwih [ong trun kơtang hloh amăng 1 rơnuk thun rơgao. Tui hăng tơlơi Sang bruă prăk Dêh ]ar Australia lăi lui hlâo, mrô gơnam bơwih [ong mơng dêh ]ar anai amra trun năng ai `u 6% amăng thun 2020. Anai le\ tơlơi rơngôt kơtang biă mă hăng mơnuih mă bruă amăng dêh ]ar.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: