Hing ang amăng hrơi: 9/7/2020

VOV4.Jarai - Amăng jơnum lok 10 pơphun lơ 8/7, Khul pơ ala mơnuih [on sang tơring c\ar Daklak hơmâo pioh lu mông pơc\rông sai hơdôm hơdră, bruă jao kiăng ngă pơgiong hơnong pơkă amăng pơđ^ kyar thun 2020.

 

Amăng anun đing nao pơsir h^ hơdôm ano\ ngă gun găn, pơhưc\ prăk tuh pơ alin, gir run pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă amăng ha thun le\ 11% tui hăng tơlơi pơkă. Amăng mong jơnum, Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar Daklak ăt djă pioh hơnong pơkă pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă thun 2020 le\ 11%.

 

Kiăng dưi ngă tui anai, tui hăng [ing khua mua, tơring c\ar kiăng lăng glăi tơpă bruă mă, pơplih hmao tlôn amăng bruă git gai, wai lăng, pơjing hơdră bruă pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă 6 blan rơnuc\ thun; sa hơdră yôm phun hơmâo khua mua ba tơbiă le\ tơring c\ar Daklak kiăng pơtrut ta` bruă jao prăk c\an man pơdong amăng 6 blan rơnuc\ thun.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: