Hing ang amăng hrơi: 26/10/2020

VOV4.Jarai - Hrom hăng mơnuih [ôn sang đơ đam dêh ]ar ta glăk mă bruă klă gum djru kual To\ng krah dêh ]ar ăt pơphun mơn lu bruă mă gum pơ]ruh prăk, gơnam [ong huă, ia mơ`um, sum ao… mơ-^t kơ mơnuih [ôn sang kual ia ling dăo.

           

{ơi sang mrô 87 pơ\ thôn 2, să Ea Kao, plơi prong {uôn Ama Thuo#t, hơdôm pluh ]ô mơnuih glăk dik dak anung [a` ]ưng, [a` tét mơ-^t kơ neh wa kual ia ling dăo [ơi hơdôm bôh tơring ]ar kual To\ng Krah dêh ]ar. Yă Trần Thị Duyên, [ơi thôn 2, să Ea Kao lăi pơthâo.

           

“Mơnuih [ôn sang să Ea Kao tum pơ[ut [ơi sang kâo pơ]ruh, djru gum lu biă. Djop mơnuih hmâo anung laih rơbêh kơ 2.000 bôh [a` ]ưng, [a` tét hăng gum pơ]ruh hmâo hơdôm rơbâo kơthung mi tôm, [a` mih, ia mơ`um; 500 kg sum ao hơđăp mơ-^t kơ tơring ]ar Quảng Trị hlâo kiăng djru mơnuih [ôn sang kual ia ling dăo.

 

Amăng hơdôm hrơi pơ\ anăp, neh wa tu\ mă dong tơlơi gum djru prăk, gơnam tam mơng hơdôm mơnuih thâo tơngiă hăng anung dong [a` mơ-^t kơ hơdôm bôh tơring ]ar ia ling dăo ngă pơkon [ơi kual To\ng Krah dêh ]ar”.

   

Hơdôm bôh rơdêh mơng gru\p Ngôi Nhà Yêu Thương hăng Gru\p mơgăt rơdêh 81 Gialai

{ơi tơring glông }ư\ Mgar, mơnuih [ôn sang hmâo gum hrom khul hlăk ai [ơi anai anung rơbêh kơ 2.000 boh [a` tét, pơ]ruh hrom rơbêh kơ 3000 kơthung mi tom, djru giăm truh 2 tơn sum ao hăng hơdôm rơtuh klăk prăk kiăng gum brơi neh wa kual ia ling dăo [ơi hơdôm bôh tơring ]ar Quảng Trị hăng Thừa Thiên – Huế.

 

Sang ano# yă Lê Thị Vinh, [ơi tơring kual Quảng Phú, tơring glông }ư\ Mgar, [u djơ\ kơnong kơ gum 5 tă braih hnar ôh mơ\, do# gum hrom anung [a` hăng mơnuih [ôn sang dong.

           

“Khă sang ano# kâo gun lu bruă, kơ[ah [ap mơn, samơ\ [uh neh wa [ơi kual To\ng Krah dêh ]ar ră anai khom bo\ng glăi hăng kơthel ia ling dăo anun djop mơnuih rai gum hrom hăng anung [a`.

 

Đa le\ rao hla, đa rao pe] braih, đa anung [a` kiăng hmao ba nao brơi kơ neh wa kual ia ling dăo, djru [ia\ pran jua gum hrom hăng neh wa”.

           

Kơnong kơ hơdôm hrơi rơgao, mơnuih [ôn sang Daklak hmâo anung laih rơbêh kơ 10.000 bôh [a` ]ưng, [a` tét mơ-^t kơ neh wa kual ia ling dăo [ơi hơdôm bôh tơring ]ar Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế hăng Hà Tĩnh.

 

Hrom hăng anun, neh wa hmâo gum hơgo#p hơdôm rơtuh klăk prăk, hơdôm pluh rơbâo anung gơnam, hơdôm tơn sum ao hăng lu gơnam [ong huă djru neh wa kual To\ng Krah dêh ]ar yak rơgao tơnap yua kơ ia ling dăo.

 

Yă H’ Kim Hoa Byă – Khua Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam dêh ]ar Việt Nam tơring ]ar Daklak brơi thâo, khă akă sit nik pơphun iâu pơthưr djru gum samơ\ hmâo laih hơdôm pluh khul gru\p, mơnuih [ơi Daklak nao gum djru prăk hăng gơnam tam kơ mơnuih [ôn sang glăk bưp ia ling dăo [ơi kual To\ng Krah dêh ]ar.

           

“{ing gơmơi hmâo tu\ mă laih rơbêh kơ 250 klăk prăk djru neh wa ia ling dăo ngă [ơi kual To\ng Krah dêh ]ar.

 

Hơdôm hrơi pơ\ anăp, [ing gơmơi iâu pơthưr dong gum pơ]ruh hăng tu\ mă prăk hăng gơnam tam djru mơnuih [ôn sang kual ia ling dăo.

 

Mrô prăk hăng gơnam tam glăk dưi hmâo anom bruă gơgrong gah tơlơi anai lăi pơthâo hăng tơring ]ar pơkon kiăng hmao pơpha hyu, djru mơnuih [ôn sang ia ling dăo ngă yak rơgao tơlơi tơnap tap”.

           

Mơnuih [ôn sang Daklak anung [a` djru mơnuih [ôn sang kual To\ng Krah dêh ]ar

Bơ\ [ơi tơring ]ar Gialai, hơdôm hrơi anai, hơdôm khul, gru\p, [ut mơng anom gum djru [ơi tơring ]ar Gialai glăk pơphun lu bruă mă anung [a` ]ưng, [a` tét, djru gơnam [ong huă mơ-^t kơ neh wa kual To\ng Krah dêh ]ar kual ia ling dăo.

 

Sang anet aneo [ơi mrô 76, jơlan Nguyễn Viết Xuân, plơi prong Pleiku sang ano# ayong Phạm Văn Pháp jing laih sang apui prong hăng hơdôm pluh bôh go\ [a` ]ưng hăng hơdôm rơtuh kơthung mi tom prăp lui ba nao djru neh wa kual ia ling dăo [ơi tơring ]ar Quảng Bình.

 

Kơnong kơ 2 hrơi, hơdôm mơnuih [ôn sang [ơi anai hmâo anung laih rơbêh kơ 1000 bôh [a` ]ưng. Ayong Phạm Văn Pháp brơi thâo:

           

“{ing gơmơi pơmin [a` tét [a` ]ưng amra dưi pioh lui sui. Dua le\ neh wa tơdơi kơ lu hrơi [ong lương khô, mi tôm le\ [ong [a` amra amu` hloh hăng pơhlôm tơlơi suaih pral, biă `u le\ [a` ]ưng amra dưi pioh lui sui. Hrơi pơgi [ing gơmơi ba [a` nao anung lui klă kiăng huăi ta` [âo mơ-^h”.

           

Ăt [ơi Gialai mơn, hơdôm rơtuh [ing đăo pha#t Tịnh xá Ngọc Nghiêm (plơi prong Pleiku) hăng mơnuih [ôn sang hơdôm bôh tơring glông Kbang, Mang Yang glăk anung [a` ]ưng pioh mơ-^t kơ neh wa kual ia ling dăo.

 

8 bôh rơdêh pơgiăng 5 tơn braih hrom hăng rơbêh kơ 600 kơthung mi tôm hăng hơdôm gơnam [ong huă, sum ao mơng gru\p Mơgăt rơdêh 81 hăng Gru\p gum djru Ngôi Nhà Yêu Thương truh laih hăng neh wa kual To\ng Krah. Ayong Lê Đức Lâu, Khua Gru\p gum djru Ngôi Nhà Yêu Thương brơi thâo:

           

“Plơi prong hmâo lăi pơthâo laih anih anom răm rai, [ing gơmơi gum hrom hăng gong gai hăng khul ia jrao kyâu bơrơkal mriah pơ\ anun.

 

{ing gơmơi pơhlôm abih bang rơdêh pơgiăng, ană mơnuih [ơi jơlan nao, truh pơ\ anun [ơk brơi gơnam.

 

{ơi kual ia ling dăo, tơdah nao khom pơhlôm tơlơi hơd^p pô, tơdah nao hăng song, rơk^ măi le\ khom ]ut sum ao kơsu, pơhlôm kơ [ing go\p amăng gru\p gum djru”.

           

Hlâo kơ anun, [ing hlăk ai [ơi plơi prong Đà Lạt, tơring ]ar Lâm Đồng hmâo iâu pơthưr klă laih tơlơi gum djru mơng hơdôm mơnuih thâo tơngiă, gum tơngan hrom gum pơ]ruh, gum djru neh wa kual ia ling dăo.

 

Kơnong kơ 4 hrơi iâu pơthưr, gru\p hmâo mă laih mrô prăk, gơnam tam hmâo nua giăm truh kơ 250 klăk prăk.

 

Ba gơnam djru gum blung a djă ba 14 tơn hơdôm gơnam kiăng yua truh laih pơ\ să Quảng Thọ, tơring glông Quảng Điền, tơring ]ar Thừa Thiên – Huế.

 

Gru\p hmâo [ơk brơi laih rơbêh kơ 1.000 anung gơnam kơ neh wa; nao ]ua\, juh alum hăng [ơk gơnam tam kơ hơdôm bôh sang ano# hmâo mơnuih djai amăng tal ia ling dăo anai.

           

Hơdôm bruă mă bă tơlơi tu\ yua mơng mơnuih [ôn sang kual Dăp Kơdư kiăng gum djru neh wa kual To\ng Krah dêh ]ar ia ling dăo ngă glăk hmâo pran lar hyu kơtang tit.

 

Tơlơi anun [ơ [ia\ brơi [uh phiăn juăt hla hnil gôm hla tơ\i yôm phăn mơng djuai ania ta./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương