Hing ang amăng hrơi: 22/9/2020

VOV4.Jarai - Khua djru bruă dêh ]ar Mi kơ kơđi tơlơi dêh ]ar Venezuela hăng Iran, ơi Elliott Abrams tom brơi brơi thâo, dêh ]ar Mi bơngơ\t kơ bruă ngă hro\m mơng Iran hăng Triều Tiên; laih dong pơsit dêh ]ar Mi amra ngă djop mơta tơlơi pơgăn h^ tơlơi ngă hro\m anun.

 

Tơlơi lăi pơthâo mơng Khua djru bruă dêh ]ar Mi hơmâo ba tơbiă tơdơi kơ hmư\ hing Iran hăng Triều Tiên phrâo ngă hro\m glăi dong amăng bruă pơđ^ kyar pơkra phao amrom apui pơnah pơyong ataih, wơ\t hăng bruă pơjao nao rai hơdôm gơnam pơkra măi mok yôm.

 

Hro\m hrơi anun mơn, dêh ]ar Mi hơmâo hơdră bơtơhmal phrâo bơdjơ\ nao bruă pơkra phao kơtuang hăng put ayuh mơng Iran.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương