Hing ang amăng hrơi: 22/9/2020

VOV4.Jarai - Ding jum kơđi c\ar to\ tui hrơi mă bruă tui khul grup hăng 20 grup Ping gah gơnong dlông kiăng pơgôp hiăp kơ c\răn tơlơi pơsit hăng hơdră bruă ruah mơnuih apăn bruă Ping gah hlâo kơ hrơi pơphun jơnum Ping gah rơwang thun 2020-2025.

 

Ding jum kơđi c\ar hăng Khul apăn bruă Ping gah {ut hơdôm anom bruă gơnong dlông

 

Amăng mông mă bruă, tơdơi kơ hmư\ khua pơ ala hơdôm grup Ping gah lăi nao c\răn tơlơi pơsit hăng hơdră ruah mơnuih apăn bruă rơwang thun 2020-2025, tơlơi pơgôp hiăp mơng hơdôm ding jum, gơnong bruă, mơng [ing mơnuih apăn bruă gah Ding jum kơđi c\ar, Khul khua git gai Ping gah hơmâo lăi nao 3 mơta bruă: Hăng c\răn tơlơi pơsit bruă kơđi c\ar mơng djop gưl hăng c\răn tơlơi pơsit mơ-it jơnum Ping gah, pơgôp hiăp kơ hơdôm bruă yôm phun;

 

Anun le\ anăn pơphun, dưm dăp, pơsit tong; hơdră bruă, hơnong pơkă, bruă jao; hơdră bruă prong; hơdôm boh tơhnal yôm phun mơng c\răn hră lăi pơthâo bruă kơđi c\ar c\ih amăng tơlơi pơsit, hơdôm hơdră bruă prong amăng c\răn hră lăi pơthâo bruă kơđi c\ar mơ-it Jơnum Ping gah tal XIII hơmâo bơdjơ\ nao djop khul grup Ping gah.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương