Hing ang amăng hrơi: 29/10/2020

VOV4.Jarai-Jơnum min kual Mi ko# (EC) lơ 28/10, rơkâo pơdah đ^ lu hơdră phrâo pioh pơgăn glăi klin Covid 19 amăng hơdôm dêh ]ar pơlir hơbit EU.

 

{ơi anăp kơ mrô mơnuih [ă lu đơi tơl hu\i rơhyưt, Jơnum min kual Mi ko# EC pơtrut kơnuk kơna 27 boh dêh ]ar ngă ding kơna khom ngă lu bruă hloh hăng gum hrom tong ten hloh.

 

Jơnum min kual Mi ko# lăi le\, hơdôm blan bơyan pơdơi prong lu dêh ]ar phru h^ bruă pơgăn klin samơ\ aka [u hơmâo hơdră bong glăi djơ\ ôh.

 

Kiăng ngă klă bruă hơduah e\p phun `u ngă [ă kman mơ\ng hlơi, plơi pơpă hơmâo je\ giăm, kual EU lăi le\, kơnuk kơna djop dêh ]ar khom ngă hrom bruă pơ]rang mă drah, brơi ngă tui hmar, djop mơnuih.

 

Rơwang hrơi tơjuh hlâo, jơnum min kual Mi ko# lăi pơthâo mă yua 100 klăk euro pioh blơi 22 klăk boh măi pơ]rang drah bong glăi klin, kiăng ngă djop brơi abih bang dêh ]ar ngă ding kơna amăng kual.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương