Hing ang amăng hrơi: 27/1/2021

VOV4.Jarai - Lơ 26/1, yă Kaja Kallas đ^ ngă Khua dêh ]ar Kơnuk kơna pơlir hơbit dua ping gah phrâo mơng Estonia laih anun sit nik jing đah kơmơi blung a ngă Khua dêh ]ar anai dong mơng hrơi rơngai thun 1991. Hro\m hrơi anun mơn, anom bruă c\ih pơkra tơlơi phiăn dêh ]ar Estonia ăt lăi pơthâo 15 c\ô ding kơna amăng Kơnuk kơna. Hơdôm boh dêh ]ar ieo gah bơni biă kơ tơlơi dưi kơnar đah kơmơi hăng đah rơkơi mơng kơnuk kơna phrâo lơ\m amăng mrô 15 c\ô khua le\ hơmâo truh 7 c\ô khua ding jum le\ đah kơmơi. Hơdôm anih ngă Khua ding jum kah pơpha dưm kơnar kơ dua ping gah ngă ako\. Hlâo kơ anun, amăng lơ 24/1, Ping gah pơplih phrâo Trung hữu yua yă Kaja Kallas ngă Khua hăng Ping gah Trung tả hơmâo tơlơi pơkôl ako\ pơdong sa Kơnuk kơna plih h^ [ing khua c\ih pơkra tơlơi phiăn mơng Khua dêh ]ar hơđăp Juri Ratas pơdơi bruă amăng lơ 13 blan 1 tơdơi kơ hơmâo kơđi hưp ham [ong kông ngăn.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương