Hing ang amăng hrơi: 19/9/2020

 

VOV4.Jarai - {ing khua ding jum prăk kăk hăng ia jrao Grup 20 dêh ]ar bơwih [ong pơdrong hăng phrâo đ^ kyar (G20) tom brơi lơ 18/9 lăi pơthâo, bruă pơhlôm abih bang mơnuih lêng dưi mă yua vaccine pơgang Covid-19 jing tơlơi yôm kiăng dưi găn rơgao h^ klin hăng djru ru\ pơdong tơlơi bơwih [ong [ơi ro\ng lo\n tơnah. Tui hăng [ing Khua ding jum, G20 amra pok pơhai djop hơdră pơgang ba tơlơi hơdip, bruă mă hăng prăk pơhrui mơng abih bang mơnuih [on sang.

 

Sa ako\ bruă amra lăi pơthâo amăng mông jơnum Khua ding jum Prăk kăk hăng khua sang bruă prăk gơnong dlông G20 amăng blan 10 pơ anăp hăng [ơi mông Jơnum khua mua G20 blan 11. Tơlơi lăi pơthâo hơmâo ba tơbiă amăng hrơi mông jec\ amec\ pơkra vaccine pơgang covid-19, hăng hơmâo sa, dua djuai vaccine prăp c\i pơkra rai lu.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương