Hing ang amăng hrơi: 21/10/2020

 

VOV4.Jarai-Tơdơi kơ 1 wơ\t hrơi tơjuh đô] hơjan na nao, hnoh ia pơđoh mơ\ng ring bruă bơnư\ pơkong ia Plei Keo, să Ayun, tơring glông }ư\ Sê, Gia Lai phrâo ngă giong samơ\ pơ]ah h^ hơdôm ]răn, ia kor.

 

Hơjan hlim ngă răm rai ring bruă bơnư\ pơkong ia Plei Keo

 

 

Rơđah biă `u, tui hăng Jơnum min mơnuih [ôn sang să Ayun, tơring glông }ư\ Sê lăi pơthâo, ]răn hnoh ia rô phun mơ\ng bơnư\ pơkong ia Plei Keo pơ]ah h^, ataih mơ\ng bơnư\ pơkong ia 1 km, Rơngiao kơ anun, [ơi kơdư Bah Leng, să Ayun sa ]răn hnoh ia rô pơko\n ăt lo\n dor, pơ]ah h^ mơ\n.

 

Ano\ răm hnoh ia rô anai 2 ]răn anun truh kơ 40 met. {ơi anih răm, hnoh ia man hăng [etông pơ]ah lu ]răn. Hơdôm [e\ pơsơi kwăt tuh [êtông ăt tơbiă pơrơngiao laih.

 

Bơnư\ hnoh ia Plei Keo jing ring bruă hnong IV, rơnoh prăk tuh pơ alin man pơkra le\ 119 klai prăk. Amăng anun, kơnong hnoh ia rô abih 70 klai prăk man pơkra.

 

Ring bruă anai, yom biă mă kơ să Ayun-să hơkru\ đưm, kual tơnap tap tơring glông }ư\ Sê, Gia Lai.

 

Tơhnal pơkă phun ring bruă anai, pơđoh nao ia kơ 500 hektar hmua pơdai hăng hmua đang pơko\n, pơtrut tơlơi bơwih [ong huă kơ tơring glông hăng plơi pla amăng kual anai.

 Nay Jek: Pơblang

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương