Hing ang amăng hrơi: 23/11/2020

VOV4.Jarai - Tơdơi giăm hmâo 5 thun ngă tui Jơlan hơdră pơkă mơng lo\n ia pơhro\ trun [un rin kơja\p (rơwang 2016-2020), mrô sang ano# [un rin [ơi Gialai hmâo hro\ trun laih mơng 19,7% trun do# yu\ kơ 4,5%.

 

Biă `u, [ơi hơdôm bôh plơi pla djuai ania [ia\ mrô sang ano# [un rin hmâo pơhro\ trun laih mơng 40,2% trun do# 6,5%; mơnuih [ôn sang hmâo pơplih laih tơlơi pơmin, hơdră ngă; pơplih hơdră phun pla; pơjing bruă mă, đ^ tui prăk pơhrui glăi kơja\p.

 

Bôh tơhnal anai brơi [uh hơdôm tơlơi gir run mơng Ping gah, gong gai hơdôm gưl amăng tơring ]ar, amăng bruă pok pơhai ba glăi bôh tơhnal hơdôm rơwang bruă hro\ trun [un rin.

           

Brơi rah pu\ be sang ano# pô [ong rok, amai Sang, [ơi plơi }rơng 2, să Đăk Ta Ley, tơring glông Mang Yang mơ-ak rah ruai glăi tơlơi hrưn đ^ tơtlaih mơng [un rin mơng sang ano# pô.

 

Amai Sang brơi thâo, sang ano# `u hmâo 2 ektar đang hmua, samơ\ biă `u pla hơbơi plum hăng ngă hmua pơdai, anun lu thun [u thâo tơtlaih mơng tơlơi rin tơpa, tơlơi hơd^p mơda rim hrơi ăt tơnap tap biă mă mơn, kơ[ah djop mơta.

 

Thun 2018, rơkơi bơnai amai Sang dưi hmâo Jơnum min mơnuih [ôn sang să [ơk brơi 2 drơi be pioh tuh ană. Tơdơi giăm hmâo 2 thun rông, ră anai sang ano# `u hmâo laih pu\ be 8 drơi.

 

Ăt gơnang kơ mơnuih mă bruă gah đang hmua să pơtrut pơsur, pơtô brơi, amai Sang khin hơtai ]an prăk mơng sang prăk gah hơdră bruă mơnuih mơnam pioh pla sa ektar đang kơ phê.

 

Amai Sang brơi thâo, tơdơi kơ lu thun gir run, rơnu] thun 2020 anai sang ano# `u tơtlaih mơng [un rin laih:

           

“Bơni kơ gong gai să biă, hmâo djru laih sang ano# kâo dua drơi be pioh rông hăng sang ano# blơi dong 4 drơi be tơnô ania pioh rông.

 

Truh ră anai, 6 drơi be anai hmâo tuh rai laih 13 drơi be ană. Sang ano# bơni kơ Ping gah, Kơnuk kơna biă, hmâo lăng ba djru gum sang ano# [ing gơmơi”.

           

Mơnuih [ôn sang pơplih hơdră phun pla, đing nao phun pla hmâo nua yôm, ba glăi bôh tơhnal lu

Gialai hmâo giăm truh ha mơkrah mrô mơnuih [ôn sang le\ neh wa djuai ania [ia\, biă `u djuai ania Jarai hăng Bahnar.

 

Thun 2015, mrô sang ano# [un rin mơng tơring ]ar le\ 19,7%. Amăng anun, hmâo rơbêh kơ 40% mrô sang ano# [un rin le\ neh wa djuai ania [ia\.

 

Yua anun, bruă hro\ trun [un rin [ơi kual plơi pla anai dưi hmâo Ping gah, gong gai lăng ba na nao pơsit bruă mă yôm phăn.

 

Amăng 5 thun mơng thun 2016 truh ră anai, abih bang prăk ngă tui Jơlan hơdră pơkă mơng lo\n ia pơhro\ trun rin rơpa kơja\p [ơi tơring ]ar le\ 1268 klai prăk; Ping gah tơring ]ar Gialai mă yua Tơlơi pơtrun pơsit mrô 5 lơ 12/4/2017, kơ pơhro\ trun ta` hăng kơja\p mrô sang ano# [un rin amăng neh wa djuai ania [ia\ mơng thun 2017-2020 hăng pơsit jơlan gah truh thun 2025.

 

Kiăo tui anun, hơdôm rơwang bruă hro\ trun [un rin amăng jơlan hơdră đing nao djru sang ano# [un rin hơdôm bôh anih anom kah hăng sang do#, pơplih hơdră phun pla, hlô rông, pơđ^ tui ano# klă amăng tơlơi hơd^p, bruă bơwih brơi tơlơi suaih pral…

 

Hăng bruă pơhrua hrom ba glăi bôh tơhnal hơdôm jơlan hơdră, wot hơdôm bôh să hlâo adih tơnap tap, bruă pơhro\ trun [un rin ăt hmâo yak nao sui mơn. Ơi Lê Văn Cửu, Khua Jơnum min mơnuih [ôn sang să Ia Dreng, tơring glông }ư\ Pưh brơi thâo:

           

“Hăng djop ngăn rơnoh, [ing gơmơi hmâo ngă gal brơi kơ neh wa pơplih hơdră phun pla, hlô rông, ngă gal brơi neh wa ]an prăk pơđ^ kyar bơwih [ong, rông rơmô, rông un. Truh ră anai [ing gơmơi do# 102 bôh sang ano# [un rin, hmâo 6,71%”.

        

Sang ano# [un rin djuai ania [ia\ dưi djru phun pla, hlô rông pioh pơđ^ kyar bơwih [ong

Yă R]om Sa Duyên, Khua Gơnong bruă wai lăng mơnuih mă bruă, tơhan rơka ruă hăng mơnuih mơnam tơring ]ar Gialai brơi thâo, pơkă lăng hlâo truh rơnu] thun 2020, mrô sang ano# [un rin mơng tơring ]ar Gialai do# [ia\ hloh kơ 4,5%, biă `u mrô sang ano# [un rin amăng neh wa djuai ania [ia\ pơkă lăng hlâo do# yu\ kơ 6,25%.

 

Lăp lăi, truh ră anai, abih bang hơdôm bôh sang ano# gah hơdră bruă tơnap tap [ơi tơring ]ar, leng kơ tơtlaih mơng [un rin.

 

Tui hăng yă R]om Sa Duyên, pơ\ anăp anai, hơdôm bôh tơring glông, plơi prong khom đing nao dong kiăng mơnuih [ôn sang [u [un rin glăi:

           

“Sang ano# [un rin [ơ [ia\ hăng sang ano# [un rin phrâo tơtlaih mơng [un rin do# lu tơlơi tơnap. Amra [un rin glăi.

 

Gơnong bruă pơtrut na nao, pơtă pơtăn hơdôm bôh plơi pla đing nao truh dua djuai mơnuih anai, pok pơhai dong hơdôm hơdră gum djru kiăng sang ano# [un rin pơđ^ kyar bruă bơwih [ong huă, đ^ dong prăk pơhrui glăi, tơtlaih mơng [un rin kơja\p hloh”.

           

Ring bruă ia hơdjă yua [ơi tơring glông }ư\ Pưh

Hăng hơdôm tơlơi gir run mơng glông bruă kơđi ]ar [ơi să, bruă pơhro\ trun [un rin amăng kual neh wa djuai ania [ia\ [ơi Gialai glăk hmâo hơdôm bôh tơhnal klă, ngă pơplih tơlơi hơd^p mơda neh wa mơnuih [ôn sang, biă `u [ơi hơdôm kual asuek, ataih./.

            Nguyễn Thảo: Pô ]ih – Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương