Hing ang amăng hrơi: 27/1/2021

VOV4.Jarai - Tơlơi pơhing mơng Anom ]ih tơlơi pơhing phrâo Jơnum tal XIII mơng Ping gah, amăng mông pok phun jơnum mơguah lơ 26/1, giăm hmâo 500 ]ô mơnuih mă tơlơi pơhing phrâo, mơnuih mă bruă gah măi mok mơng 191 bôh [irô ]ih tơlơi pơhing phrâo amăng lo\n ia ta; rơbêh kơ 60 ]ô mơnuih mă tơlơi pơhing phrâo mơng 26 bôh [irô mă tơlơi pơhing, ]ih tơlơi pơhing phrâo dêh ]ar ta] rơngiao pôr pơhing, giăm truh 100 ]ô mơnuih mă tơlơi pơhing mơng 84 bôh [irô pôr pơhing phrâo, ]ih tơlơi pơhing dêh ]ar ta] rơngiao pôr pơhing tui tlôn, lăng tui hăng pôr pơhing kơ bruă Jơnum.

Khua phun akha VOV ơi Nguyễn Thế Kỷ - Khua pơ ala sit nik nao pơhmư\ Jơnum Ping gah hyu ]ua\ lăng anom mă tơlơi pơhing phrâo.

Pơphun mă yua mơng lơ 22/1, truh ră anai, Anom mă tơlơi pơhing Jơnum tal XIII mơng Ping gah hmâo gum hrom kơja\p laih hăng hơdôm bôh anom bơdjơ\ nao, pơphun hăng pơhlôm klă hloh hơdôm tơlơi kiăng yua; dưm truă hơdôm măi mok, jơlan pôr pơhing, pơdah ru\p kơ mơnuih mă tơlơi pơhing phrâo, mơnuih mă bruă măi mok mơng hơdôm bôh [irô pôr pơhing amăng lo\n ia ta hăng dêh ]ar ta] rơngiao pôr pơhing kơ bruă Jơnum. Hăng tơlơi prăp lui tong ten mơng Anom pôr pơhing bruă Jơnum tal XIII mơng Ping gah hăng pran jua gơgrong mơng mơnuih mă tơlơi pơhing phrâo, đăo gơnang le\ hơdôm [irô pôr pơhing amra pôr hyu tơlơi pơhing Jơnum tal XIII mơng Ping gah pơhlôm abih bang hăng ba glăi bôh tơhnal./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương