Hing ang amăng hrơi: 24/11/2020

 

VOV4.Jarai-{ut plơi mrô 8, să Dak Rmang, tơring glông Dak Glong, tơring ]ar Dak Nông jing anih kơ[ah lu mơta ano\ kiăng yua yôm kah hăng apui lơtrik, jơlan nao rai, sang hră, sang ia jrao hăng rajio telephôn pơhiăp nao rai.

 

Kơ[ah tui anun, samơ\ ăt hơmâo dua ]ô nai pơtô hrăm hlăk ai rơkâo do\ amăng kual plơi pla ataih anun yơh pơtô hrăm hră.

 

R^m mơguah yang hrơi aka [le\, ană đah kơmơi `u 3 thun aka tơgu\ pit ôh, nai Vàng Thị Chim, tơgu\ yơh nao ataih 10 km, truh pơ sang hră La Văn Cầu anih `u pơtô hrăm hră amăng plơi mrô 8, să Dak Rmăng.

 

Mơkrah ]răn jơlan hăng rơdêh thut sô laih pơkra ming mă, dưi nao [ơi jơlan pơrơkă pơrơkưng boh pơtâo hăng jơlan [lung hu\p kơtang tit.

 

Samơ\ sa ]răn do\ glăi, khom lui rơdêh [ơi akiăng jơlan đô] baih, rơbat tơkai nao truh pơ sang hră.

 

Nai Vàng Thị Chim lăi, tơlơi mơ\ `u gir run găn rơgao jơlan ataih, kiăng pơtô hrăm hră, yua dah [ing ]ơđai sang hră adơi đeh aka [u thâo phe pho.

 

{ing ]ơđai aka [u thâo ngă bruă pưk hmua ôh samơ\ tơgu\ mơ\ng sing bring mơguah, lui mông do\ pit đih hran khom tơgu\ rơbat tơkai mơ\n 10 km mơ\ng truh pơ sang hră:

 

 

‘’}ơđai sang hră pơ anai [u thâo tơlơi yuan đơi ôh anun yơh lơ\m pơtô hrăm hră kaih mơ\n thâo hluh.

 

Ta pơhiăp rah tơlơi yuan hăng pơhiăp tơlơi djuai ania Hmông pơtô kơ gơ`u thâo hluh.

 

}ơđai sang hră rai mơ\ng [ut plơi phara, jơlan nao pơ sang hră tơnap tap biă mă.

 

}ơđai sang hră pơ anai [u hơmâo hrăm hră gưl muai mẫu giáo ôh, yua kơ anun pơtô gơ`u hrăm tơnap hloh pơkă hăng ]ơđai sang hră pơ plơi prong’’.

 

Rơngiao kơ nai Vàng Thị Chim, do\ hơmâo nai Lý Văn Là, 25 thun, phrâo do\ bơnai hăng hơmâo ană do\ anet samơ\ nai Là nao pơtô hrăm hră pơ anun mơ\n.

 

Kiăng hmao nao pơ sang hră, nai Vàng Thị Chim khom tơgu\ ta` mơ\ng

mơguah sing bring mơtam

 

Pap kơ nai [u hơmâo anih do\ ano\ [ong, yua phrâo rai mơ\ng plơi hơđăp mơ\ng Kơdư adih, ană plơi pla plơi mrô 8 bơblih nao rai djru tơnă asơi hăng brơi nai do\ pơ sang ano\ gơ`u pơdơi pơdă jăng jai.

 

Nai Là pơmin pơtô hrăm hră [u tơguan kiăng hrăm thâo kơhnâo rơgơi ôh, kơnong kiăng abih anih 1 le\ [ing ană amôn, adơi đeh ]ơđai sang hră thâo pơđok, thâo ]ih, pơhiăp tơlơi yuan hăng thâo hluh tơlơi arăng pơhiăp hrom gơ`u:

 

‘’Sang ano\ kâo ataih biă mă, pơ tơring ]ar Hà Giang adih, lơ\m rai pơ Dak Nông pơtô hrăm hră le\ am^ ama, ană bơnai hmư\ hnun ăt rơngôt mơ\n hăng bơngơ\t samơ\ gơ`u ăt tu\ ư brơi kâo nao pơtô.

 

Tơbiă rai mơ\ng tơlơi tơnap tap drơi jăn pô, hlăk do\ anet do\ pơ plơi ataih, jơlan nao rai [u hơmâo ôh, kiăng pơtô kơ ană amôn adơi đeh tơlơi thâo thăi, boh hră kơ gơ`u kiăng thâo puăi tlao nao rai hăng gơyut gơyâo’’.

 

Sang hră gưl sa La Văn Cầu hơmâo dua boh anih hrăm hăng 60 ]ô ]ơđai sang hră. Abih bang ]ơđai sang hră le\ mơnuih djuai ania Hmông, do\ amăng lu plơi pla să Dak Rmăng.

 

Nai Lý Văn Là glăk pơtô ]ơđai hrăm pơđok sa bơboh

 

Dơ\ng mơ\ng hơmâo sang hră phrâo, [ing am^ ama ]ơđai sang hră yua kơ mơguah khom nao hmua, djop pô hne] mă [iă mông mơguah hăng tlam nao nao ană bă hrăm hră hăng ]ơkă tu abih mông hrăm hră.

 

{ơi anăp gơ`u do\ lăng su\ ană bă hrăm hră amăng anih, ayong Thào A Thay- sa ]ô ama ]ơđai sang hră [ơi anun, jai kraih pap kơ nai pơtô hăng ]ơđai sang hră do\ hrăm:

 

‘’{ing nai pơtô rai pơ anai tơnap tap mơ\n hăng jơlan nao rai răm kơtang, truh bơyan hơjan jơlan tơbor hăng dơlut biă mă.

 

Khă tui anun, ta ăt mơak yua rong pran jua kiăng pơtô hrăm hră, gơmơi bơni kơ [ing nai biă mă. ]ang rơmang kơ` pơgi kơnuk kơna ]uk pơkra glăi jơlan hăng pơkra ming brơi klă hloh nao rai amu` [iă’’.

 

Nai pơtô Lý Seo Chá, Kơ-iăng Khua sang hră La Văn Cầu, să Dak Rmăng, tơring glông Dak Glong brơi thâo, [ut plơi mrô 8 hlâo adih [u hơmâo sang hră ôh.

 

Sang hră ]ơ[eng La Văn Cầu hơmâo 4 boh anih hrăm brơi kơ 60 ]ô ]ơđai sang hră mơnuih djuai ania Hmông do\ hrăm

 

Truh thun 2019 hơmâo [ing mơnuih pơdrong ]ơmah djru prăk man pơdong 4 boh anih hrăm hră, anun yơh jao kơ bruă pơtô hrăm hră ]ơđai sang hră [ut plơi mrô 8 hăng mrô 3.

 

Pơtô hrăm hră pơ anai, wơ\t nai Lý Văn Là hăng nai Vàng Thị Chim lêng kơ rong pran jua nao pơtô pơ kual ataih, aka [u hơmâo prăk blan ôh.

 

Khua mua sang hră La Văn Cầu jak iâu [ing nai pơtô hrăm hră djru [ơ [iă prăk blan gơ`u, kiăng apah kơ [ing nai pơtô pơ plơi ataih, hơdôm tơlơi gêh gal dưi ngă:

 

‘’Blung hlâo le\, kiăng [ing nai pơtô tơlơi hơdip mơda hơđong [ơi plơi [ut mrô 8, bruă ngă hrom kơplah wah am^ ama ]ơđai sang hră hăng khua mua sang hră amra djru kơ dua ]ô nai pơtô anun hơmâo anih do\ pơdơi pơdă.

 

Ră anai kơnang kơ mơnuih [ôn sang djru, kiăng [ing nai pơtô anun hơmâo anih do\ hơđong [ơ\i, khua mua sang hră hăng [ing mơnuih mut phung ăt djru hrom kơ 2 ]ô nai pơtô pơ [ut plơi mrô 8 anun’’.

 

Hơmâo lu tơlơi ngă kơ dua ]ô nao hlăk ai anun gir do\ glăi hăng plơi pla ataih, sit mơ\n tơlơi khăp yơh prong, pap drap kơ ană [ing ]ơđai muai kual ataih tơnap tap, gơ`u ăt tom găn rơgao tơnap tap hrup anun mơ\n glăk do\ muai.

 

Kiăng kơ kơ` pơgi ni anăp [ing ]ơđai muai thâo pơhiăp tơlơi yuan, thâo ngă bruă bơwih brơi kơ tơlơi hơdip mơda klă hloh.

Nay Jek: Pơblang

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương