Hing ang amăng hrơi: 27/1/2021

VOV4.Jarai - }ơtlăm lơ 26/1, [ơi plơi prong Buôn Ma Thuột, Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam dêh ]ar Việt Nam hơdôm bôh tơring ]ar: Daknông, Gialai, Kontum hăng Daklak hmâo pơphun tu\ mă prăk djru neh wa răm rai yua kơ kơthel, ia ling dăo ngă thun 2020.

Hơdôm bôh tơring ]ar Dăp Kơdư ]ơkă mă 2 klai răk pioh bơwih Tết kơ mơnuih [un rin 

Rơđah biă `u amăng tal anai, mơnuih [ôn sang, mơnuih apăn bruă tơhan, ling tơhan [ôn prong Hồ Chí Minh [ơk brơi 4 bôh tơring ]ar amăng kual, rim tơring ]ar 500 klăk prăk pioh djru neh wa răm rai yua kơ kơthel, ia ling dăo ngă thun 2020 ]ơkă Tết tui phiăn juăt mơng djuai ania. Pơhiăp amăng mông ngă lơphet [ơk gơnam tam, Kơ-iăng Khua Gru\p pơtô ba mơnuih [ôn sang Ping gah [ôn prong Hồ Chí Minh ơi Nguyễn Văn Lưu ]ang rơmang gơnam anai, pran jua mơng mơnuih apăn bruă tơhan, ling tơhan, mơnuih [ôn sang [ôn prong djă anăn Wa Hồ amra djru dong ngăn rơnoh pioh hơdôm bôh tơring bơwih brơi kơ hơdôm bôh sang ano# [un rin ]ơkă sa bơyan Bơnga mơ-ak klă, trơi pơđao. Pơ ala kơ hơdôm bôh tơring ]ar pơkôl mă yua gơnam [ơk brơi djơ\ mơnuih, djơ\ bôh than hăng djru ta` hloh kơ hơdôm bôh sang ano# [un rin. Kơnong kơ tơring ]ar Daklak, truh ră anai hmâo pơsur laih rơbêh kơ 4 klai prăk pioh [ơk brơi rơbêh kơ 10.000 anung gơnam kơ mơnuih [un rin ]ơkă Tết tui phiăn juăt thun 2021, rim anung gơnam hmâo nua [ia\ biă `u 300 rơbâo prăk hăng lu biă `u 1 klăk prăk./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương