Hing ang amăng hrơi: 30/10/2020

 

VOV4.Jarai-{ơi plơi prong {uôn Ma Thuôt, tơring ]ar Dak Lak, Khul grup s^ mơdrô kơphê {uôn Ma Thuôt ngă hrom Barista school Việt Nam hơmâo jak iâu pơplông kơphê jơman hloh Việt Nam thun 2021.

 

Anai le\ thun tal 3 na nao mơtam Khul s^ mơdrô kơphê {uôn Ma Thuôt pơphun tơlơi pơplông kơphê jơman hloh Việt Nam.

 

 

 

 

Pơplông anai, kiăng lăi pơthâo kơphê mơ`um jơman hloh, [âo bơngưi hăng tơlơi kơhnâo hna asar kơphê mơ\ng djop sang bruă pơkra tơpung kơphê [udah sang ano\ hna kơ-uă kơphê tơpung pioh hrong ia mơ`um [âo bơngưi jơman hloh Việt Nam, mơ\ng anun pơđ^ nua yôm s^ mơdrô tơpung kơphê Việt Nam.

 

{ing nao pơplông le\, sang bruă s^ mơdrô, khul ngă hrom s^ mơdrô, sang ano\ mơnuih [ôn sang, djop pô ngă bruă kơphê dưi soh pơplông, tơdah ngă hrom anom bruă, sang bruă pơkra ming tơpung kơphê jơman amăng lo\n ia Việt Nam.

 

Kơphê brơi ba pơplông le\, kơphê Robusta [udah Arabica. Hrơi blan ]ih anăn pơplông mơ\ng lơ 1/1 truh lơ 15/3/2021. Boh tơhnal puang pơplông amra lăi pơthâo [rô djơ\ lơ 30/4/2021.

 

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương