Hing ang amăng hrơi: 22/9/2020

VOV4.Jarai - Amăng tơlơi ]ih phrâo anai hăng anăn `u: “Prăp lui hăng anăp nao klă Jơnum prong tal 13 mơng Ping gah, ngă brơi lo\n ia pơphun yak mut sa ]ra\n pơđ^ kyar phrâo”, Khua git gai Ping gah dêh ]ar ta, Khua mir sir dêh ]ar ta ơi Nguyễn Phú Trọng hmâo lok glăi laih tơlơi pơtô mơng Wa Hồ kiăng khăp: “Jơnum amra ngă brơi Ping gah ta gum hrom hơbit jai gum hrom hơbit hloh dong, tơlơi pơmin hăng bruă mă hmâo tu\ ư, jai tu\ ư hloh”.

           

Lơ 3/4/1960, hlâo kơ pơphun Jơnum khua pơ ala tal 3 mơng Ping gah 5 blan, Khua mir sir Hồ Chí Minh hmâo tơlơi ]ih “Sa hơdră bơkơtuai tơlơi ]ih Phiăn Ping gah” in tơglit amăng hră pơhing phrâo Nhân Dân.

 

Tơlơi ]ih hmâo ]ra\n ]ih: “Jơnum Ping gah hmâo tơlơi bơdjơ\ nao truh pơgi kơdih ngă hơkru\ mơng Ping gah ta hăng mơnuih [ôn sang ta.

 

Jơnum amra ngă brơi Ping gah ta gum hrom hơbit laih jai gum hrom hơbit hloh dong, tơlơi pơmin hăng bruă mă hmâo tu\ ư\ laih, jai tu\ ư hloh dong.

 

Yua anun, abih bang [ing ta khom bơkơtuai to\ng ten hơdôm tơlơi hăng gum pơhiăp lu mơta, kiăng pơhlôm bruă jơnum truh kih klă hiam”.

 

Nai tha prin, nai prin tha Nguyễn Minh Tuấn, Khua Anom kơsem min bruă pơdo\ng Ping gah, Sang hră pơtô bruă kơđi ]ar Hồ Chí Minh Lo\n ia ta pơblang: Tơlơi pơtô mơng Wa Hồ hmâo ]râo rơđah tơlơi rơkâo gum hrom hơbit amăng Ping gah tui rim tal Jơnum:

           

“Anai jing tơlơi hrăm pơdo\ng ping gah mơng Ping gah ta mơ\ Khua mir sir Hồ Chí Minh hmâo pơ[ut: “Gum hrom hơbit, gum hrom hơbit, gum hrom hơbit prong – Truh kih,  truh kih, truh kih prong”.

 

Amăng rim tal Jơnum le\ tal kiăng lăng glăi bruă Ping gah hmâo ngă, pơsit bruă mă pơ\ anăp anai.

 

Yua anun jơnum dưi lăng le\ tal pioh djă pioh kơja\p pran gum hrom hơbit hloh dong, kiăng pran jua gum hrom hơbit laih le\ khom gum hrom hơbit dong”.

           

Gah prăp lui hăng pơphun truh kih jơnum prong, Khua mir sir Hồ Chí Minh ăt hmâo ]râo rơđah: “Khom sit nik tơlơi pok prong tơlơi tơpă kiăng abih bang mơnuih ping gah pơdah abih tơlơi gum pơhiăp mơng pô; khom pơ[u\t gum pơhiăp mơng mơnuih ping gah kiăng djru gum Kơnuk kơna prăp lui Jơnum Ping gah kiăng sit nik klă hloh”.

 

Hơdôm tơlơi pơtô mơng ~u kơ bơkơtuai amăng Jơnum Ping gah le\ hơdôm tơlơi pơkă phun hăng jơlan gah amăng pơdo\ng Ping gah, anăp nao truh bruă pơđ^ tui pran jua hơkru\ mơng mơnuih ping gah; gum hrom hơbit hăng hơkru\ đ^ klă hơdôm khul gru\p Ping gah; pơtrut kơtang hăng ngă giong klă hơdôm bruă mă hmâo ba tơbiă.

 

Nai tha prin, nai prin tha Đỗ Quang Hưng, Đại học Quốc gia Hà Nội lăi le\: rim mơnuih apăn bruă, mơnuih ping gah kiăng thâo dơlăm bruă bơkơtuai, bơrơjah kiăng hmâo sa tơlơi pơmin djơ\ hrom mơng Ping gah amăng hơdôm hră pơ-ar, biă `u le\ bruă pơdo\ng, pơkra Ping gah, bruă hrưn đ^ kơdo\ng glăi tơlơi hưp [ong kông ngăn, tơlơi [u klă hăng hơdôm tơlơi pơdah pơplih [u klă:

           

“Hơdôm tơlơi mơ\ Khua git gai Ping gah hmâo ba tơbiă hăng sa Jơnum prong anun le\ khom anăp nao ngă giong jơlan gah hră pơ-ar.

 

Hăng djop bruă jơnum leng kơ yôm phăn mơ\ Jơnum tal 13 amra hmâo bôh tu\ yua yôm phăn hloh dong, lom [ing ta tu\ mă ]ra\n rơwang bruă mơng tơlơi pơplih phrâo.

 

Biă `u amăng tơlơi ]ih mơng Khua git gai Ping gah, Khua mir sir dêh ]ar ta ơi Nguyễn Phú Trọng hmâo pơjing laih pran đăo gơnang hăng mơnuih [ôn sang le\ pran pơsit bruă kơđi ]ar mơng Ping gah klă biă”.

           

Gum hrom hơbit [ơi rim tal jơnum dưi pơdah yôm phăn amăng bruă ruah mă mơnuih mă bruă. Pơsit “djơ\ hăng lăp djơ\” mơnuih apăn bruă kiăng pơpha bruă apăn, djơ\ bruă.

 

Pơke\ hrom djơ\ rơ-oa kơplah wah bruă pơtô pơhra\m hăng tơlơi thâo, bôh thâo; kơplah wah tơlơi găn rơgao hăng jơlan gah pơđ^ kyar.

 

Biă `u, khom pơdah rơđah, dưm kơnar, tơpă, [u đing gah hơpă, lăp djơ\ amăng bruă ruah mơnuih apăn bruă.

 

Tơlơi anun kiăng Pô apăn ako# khom tơpă, dưm kơnar, tơpă ara\, [u “khăp anun klă, areh jing sat”.

 

Ơi Nguyễn Thanh Bình, Kơ-iăng Khua Anom pơphun bruă pơkă mơta tơlơi phiăn, Gru\p pơphun bruă Ping gah dêh ]ar ta pơsit:

           

“Kiăng tơpă hloh dong amăng bruă prăp lui bruă mơnuih mă bruă kơ mông Jơnum. Anai le\ yak nao yôm phăn biă yua bơdjơ\ nao prong biă le\ pơdo\ng hăng ruah mơnuih apăn bruă amăng sa rơwang bruă. Yua anun, bruă mơnih mă bruă kiăng prăp lui to\ng ten hloh.

 

{ing ta khom pơphun djop hơdôm yak nao djơ\ tui tơlơi pơkă, pơhlôm tơpă, dưm kơmar, [u đing gah hơpă, pơdah rơđah hăng khom hmâo tơlơi pel e\p rơđah, pơhlôm bruă dưi ruah mơnuih hmâo pran jua klă, thâo rơgơi gum hrom amăng bruă gưl ping gah”. 

           

Mơnuih apăn bruă, mơnuih ping gah hăng mơnuih [ôn sang tu\ ư hrom prong hăng hơdôm tơlơi gum pơhiăp amăng tơlơi ]ih kơ bruă prăp lui hăng pơphun klă Jơnum prong Ping gah tal 13.

 

Tơdah ngă djơ\ phiăn, djơ\ glông hơdră, [u hmâo đing gah hơpă, dưm kơnar thơ amra dưi ruah mơnuih hmâo bôh thâo, pran jua klă, sit nik hmâo tơlơi đăo gơnang mut amăng [irô git gai mơng Ping gah, đ^ tui dong pran jua mut hrom amăng Ping gah.

 

Hrom hăng anun le\ bruă tu\ ư hrom tơlơi pơmin ]râo ba dưi ruah mă amăng hơdôm Hră pơ-ar hăng Tơlơi pơtrun pơsit mơng bruă Jơnum, jing bôh thâo djơ\ hrom hăng gum ngă./.

            Lại Hoa: Pô ]ih – Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương