Hing ang amăng hrơi: 29/10/2020

 

VOV4.Jarai - Tlam lơ 28/10, pơphun Jơnum khua ding jum mă bruă ASEAN+3 tal 11 lăng nao rai amăng tivi. Mông jơnum yua dêh ]ar Indonesia – dêh ]ar pơphun jơnum git gai, hơmâo khua ding jum, khua khul grup mơng 10 boh dêh ]ar ding kơna ASEAN nao pơhmư\. {ing khua nao pơhmư\ ră ruai, pơgôp hiăp kơ hơdôm tơlơi thâo thăi hăng lăi nao bruă kiăng pơđ^ tui tơlơi pơhnô nao rai, pran jua gir kơtir prong hăng rơgơi mơbruă mơng mơnuih mă bruă amăng kual ASEAN amăng bruă thâo mơnec\ mă hơdôm tơlơi gêh gal.

 

{ing khua nao pơhmư\ mông jơnum [uăn pơtrut ngă hro\m kơjăp hloh dong kơplah wah hơdôm boh dêh ]ar amăng ASEAN hăng Hàn Quốc, Khac\ hăng Japan đah mơng pơđ^ tui tơlơi hơdec\ hmar, gir kơ bruă mơng abih bang mơnuih mă bruă, prăp lui hlâo kơ hơdôm tơlơi rung răng bơwih [ong huă – mơnuih mơnam tơdah hơmâo pơgi kơdih anai.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương