Hing ang amăng hrơi: 23/9/2020

 

VOV4.Jarai-Mơguah hrơi anai, lơ 23/9, [ơi plơi prong Sơn La, Jơnum ruah khua ping gah tơring ]ar Sơn La, tal XV, rơwang bruă thun 2020-2025 pơphun sit nik laih, hơmâo 348 ]ô khua pơ ala kơ 86 rơbâo ]ô mơnuih ping gah amăng tơring ]ar.

 

 

Djop jơlan amăng plơi prong Sơn La yôl hla gru mơak Jơnum ping gah

 

Jơnum ruah khua ping gah anai hơmâo anăn ‘’Pơđ^ tui tơlơi thâo ngă bruă git gai, pran kơtang blah ngă mơ\ng anom bruă Ping gah; djă pioh hăng pơđ^ tui tơlơi dưi djop mơnuih hăng pran kơtang gum pơgôp djop djuai ania; pơtrut bơblih phrâo bruă mă pơ]eh phrâo; pơhlôm hơđong tơlơi rơnuk rơnua, pơgang dêh ]ar; man pơdong tơring ]ar Sơn La pơđ^ kyar mơtah mơda, hmar hăng hơđong kjăp’’.

 

 

Ơi Nguyễn Hữu Đông, ding kơna aka [u sit nik ping gah Gơnong dlông, Khua git gai Ping gah tơring ]ar Sơn La brơi thâo, amăng hră pơthâo Jơnum ruah khua ping gah tơring ]ar hơmâo lăi rơđah, klah ]un bruă mă man pơdong Sơn La pơđ^ kyar mơtah mơda, hmar hăng hơđong kjăp, amăng anun pơtong glăi 3 mơta bruă yom, lăp gleng nao, pơđ^ tui mơnuih mă bruă; tuh pơ alin man pơkra jơlan glông hiam klă phrâo hăng bơblih hơdră jak iâu tuh pơ alin s^ mơdrô.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương