Hing ang amăng hrơi: 8/8/2020

VOV4.Jarai - Jơnum tal 4 Jơnum min pơlir hơbit Việt Nam – Japan kơ bruă ngă hro\m s^ mơdrô – tuh tia pơkra pơjing – apui lơtrik hơmâo pơphun lăng nao rai amăng tivi tlam lơ 7/8 tui tơlơi git gai mơng Khua ding jum s^ mơdrô hăng tuh tia pơkra pơjing Japan Kajiyama Hiroshi.

 

Dua c\ô khua ding jum tu\ ư hăng bruă ngă hro\m s^ mơdrô, tuh tia pơkra pơjing hăng apui lơtrik pơ anăp anai laih dong kiăng kiăo tui lăng hơnong pơkă mơng Tơlơi pơsit hro\m mơng Ding jum bơwih [ong huă ASEAN - Japan kơ bruă hơkru\ glăi tơlơi bơwih [ong huă kual ASEAN –Japan.

 

Đ^ pơhiăp amăng mông jơnum, Khua ding jum s^ mơdrô hăng tuh tia pơkra pơjing Việt Nam ơi Trần Tuấn Anh lăng yôm hơdôm tơlơi gum pơgôp mơng anom bruă tuh pơ alin Japan amăng bruă pơtrut hrưn đ^ thâo rơgơi amăng pơkra pơjing, pơgôp ba Việt Nam jing dêh c\ar s^ mơdrô gơnam nua yôm brơi hơdôm anom bơwih [ong Japna hăng jar kơmar amăng hơdôm thun laih rơgao.

Siu Đoan: Pơblang 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: