Hing ang amăng hrơi: 24/10/2020

VOV4.Jarai - }ơtlăm lơ 23/10, [ơi Hà Nội, Anom bruă mrô II – Ding jum khul ling tơhan dêh ]ar ta pơphun ngă Lơphet ]ơkă mă Miđai Pơgang lo\n ia dăp tal sa hăng hơdor glăi 75 thun Hrơi gru grua.

 

Hăng hơdôm tơlơi tuh rơyuh prong prin hăng bruă tlaih rơngai djuai ania, pơdo\ng hăng pơgang lo\n ia, hyu su\ hluă bruă Pơgang lo\n ia dưi hmâo Wa Hồ 3 wot mơ-^t hră, 2 wot nao ]uă, pơtă pơtăn hăng pơtrut pơsur.

Ping gah, Kơnuk kơna 2 wot [ơk brơi hră pơanăn Khul ling tơhan sông kơtang mơnuih [ôn sang rơnuk pơplih phrâo; [ơk Miđai bôh Pơtu\ kơ`^, 2 Miđai Hồ Chí Minh hăng lu ]ra\n apah bơni yôm phăn pơkon. {rô djơ\ tal hơdor glăi 75 thun hrơi gru grua, su\ hluă pơgang lo\n ia Việt Nam ư-ang dưi hmâo Ping gah, Kơnuk kơna [ơk brơi Miđai Pơgang lo\n ia dăp tal sa ]ih pioh hơdôm bôh than yôm phăn gum hơgo#p amăng bruă pơdo\ng, pơgang lo\n ia.

 

Pơhiăp amăng mông ngă lơphet, Khua dêh ]ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc bơni, pơsit yôm bruă Su\ hluă pơgang lo\n ia Việt Nam amăng 75 thun, pơdo\ng hăng pơjing hmâo tu\ mă laih hăng ngă tui tơlơi pơ]eh phrâo gru grua su\ hluă mơng ơi yă nao hlâo, tu\ mă, ruah mă lu tơlơi găn rơgao mơng bruă su\ hluă ro\ng lo\n tơnah, klah ]un lu tơlơi găn rơgao yôm phăn găn rơgao bruă mă; thâo dơlăm tơlơi pơtô mơng Wa Hồ kiăng khăp./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương