Hing ang amăng hrơi: 21/10/2020

VOV4.Jarai - Tlam tom brơi (20/10), Khua dêh c\ar Japan ơi Yoshihide Suga hăng bơnai `u nao truh laih pơ plơi prong jưh jom Jakarta, pơphun hrơi nao c\uă sit nik dêh c\ar Indonesia mơng lơ 20-21/10/2020.

 

Amăng mông tu\ jum Khua dêh c\ar Japna ơi Yoshihide Suga [ơi {irô Bogor, Khua mir sir Indonesia, Jako Widodo brơi thâo, amăng hrơi blan jar kmar ngă tơnap tap, tal nao c\uă brơi [uh Japan hăng Indonesia glăk ngă hro\m hăng djru tơdruă klă hloh.

 

Gah `u, Khua dêh c\ar Japan ơi Yoshihide Suga pơsit, le\ dêh c\ar ngă hro\m, Japan amra hro\m hăng Indonesia pơgang h^ klin Covid-19. Japan amra djru brơi 50 klai Yên kiăng kơtưn amăng bruă wai pơgang ayuh hyiăng [u klă ngă [ơi Indonesia. Khua dêh c\ar japan lăi dong, tal nao c\uă anai amra pơtrut tơlơi rô nao rai ngă hro\m dua bơnah.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương