Hing ang amăng hrơi: 19/9/2020

VOV4.Jarai - Tlam lơ 18/9, [ơi {irô Kơnuk kơna, Khua dêh c\ar ta ơi Nguyễn Xuân Phúc git gai jơnum Khua mua Kơnuk kơna hăng sa, dua boh ding jum, gong gai [on lan kơ bruă pơgang kman Covid-19.

 

~u ru\ ư kơ bruă pok glông por pơgiăng hyu tuai nao pơ dêh c\ar Thái Lan, Khua dêh c\ar ta rơkâo Ding jum wai lăng jơlan glông hăng hơdôm anom bruă bơdjơ\ nao sem lăng togn ten kiăng pơhlôm pơgang kman.

 

Hơdôm tal por nao pơ gah rơngiao kiăng lăi pơthâo tong ten brơi [ing Kơ-iăng khua dêh c\ar le\ ơi Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam sem lăng hăng pơsit. Tui hră lăi pơthâo mơng Ding jum ia jrao, truh ră anai, kman amăng dêh c\ar ta dưi pơgang laih.

 

Samơ\, Khua dêh c\ar ơi Nguyễn Xuân Phúc lăi rơđah, đơ đam dêh c\ar glăk gir run abih pran jua kiăng ngă ha amăng ple\, pơgang rah kman hăng pơtrut bơwih [ong s^ mơdrô, hơdôm gơnong bruă hăng [on lan anăm pơtah tai ôh amăng bruă pơgang kman, kơtưn wai lăng mơnuih mut nao rai dêh c\ar, [u brơi kman lar hyu amăng dêh c\ar Việt Nam lơ\m pok glăi glông por pơgiăng hyu tuai.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương