Hing ang amăng hrơi: 28/1/2021

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 27/1, tơdơi kơ đ^ ngă khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi, ơi Antony Blinken hơmâo pơhiăp telephôn bơkơtuai hăng khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Japan, ơi Toshimitsu Motegi. Kơnang kơ tơlơi bơkơtuai anai, dua bơnah tu\ ư ngă hrom tong ten hloh lu bruă mă, kiăng ngă kjăp glăi tơlơi ngă go\p Mi hăng Japan.

Lơ\m pơhiăp telephôn, Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Japan, ơi Motegi lăng yôm tơlơi pơmin kjăp mơ\ng dêh ]ar Mi lăi, bul pơtâo Senkaku mơ\ gah dêh ]ar Kha] lăi Điếu Ngư ăt do\ amăng mơta tơlơi 5 Hră pơkôl Pơgang rơnuk rơnua Japan-Mi, amăng anun pơkă kơ bruă mă pơgang lo\n ia mơ\ng tơhan Mi djru kơ bul pơtâo anai.

Dua bơnah lăi, amra ngă hrom  kjăp hloh kiăng tơlơi giăng mah dua bơnah dêh ]ar ngă go\p hlâo Mi-Japan tong ten na nao, laih dơ\ng ngă tui hơdôm hơdră bong glăi hăng tơlơi bơblih ayuh hyiăng hăng klin Covid 19. Tu\ ư jơlan hơdră pơphun ta` kơ Khua ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Japan, ơi Motegi nao ]uă dêh ]ar Mi.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương