Hing ang amăng hrơi: 28/1/2021

VOV4.Jarai-Amăng tal pơhiăp telephôn bơkơtuai nao rai hăng Khua mir sir dêh ]ar Hàn Quốc, ơi Moon Jae-in, mơmo\t lơ 26/1, Khua mir sir dêh ]ar Kha], ơi Tập Cận Bình kiăng ta` nao ]uă dêh ]ar Hàn Quốc laih tơlơi gêh gal ako\ pơjing. Khua pơtruh hiăp kơ kơnuk kơna khua mir sir Hàn Quốc lăi, amăng tơlơi bơkơtuai pơhiăp telephôn, ơi Moon Jae-in ]ang rơmang dua bơnah ăt pơtruh nao rai tơlơi pơhing, pơphun brơi nao ]uă dêh ]ar Hàn Quốc mơ\ng Khua mir sir dêh ]ar Kha], ơi Tập Cận Bình sit klin kheng Covid 19 hơđong h^.

Bơ khua mir sir dêh ]ar Kha], ơi Tập Cận Bình ăt kiăng ta` bưp glăi khua mir sir Hàn Quốc. Kơ tơlơi rơnuk rơnua amăng kual, Khua mir sir dêh ]ar Hàn Quốc, rơkâo dêh ]ar Kha] ngă pô gơgrong ako\ pơdong bruă mă, pơsir tơlơi rơnuk rơnua khom bưp nao rai. Khua mir sir dêh ]ar Kha] lăi, dong yua bruă bơkơtuai nao rai kơplah wah Triều Tiên hăng Mi ăt kah hăng tơlơi bưp nao rai dua bơnah dêh ]ar Triều Tiên. Laih dơ\ng lăi, Kha] amra ngă pô gơgrong ba yôm amăng bruă e\p hơdră pơsir kơđi ]ar kơ bruă [ơi Triều Tiên.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương